Dugga 1, Grundkurs i Nationalekonomi, HT 2005

Makroekonomi med tillämpningar, 23 november 2005

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa

gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på

svarsblanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Duggan innehåller 12 frågor varav minst 7 ska vara rätt besvarade för betyget

godkänt. På varje fråga är endast ett svar korrekt. Lycka till!

 

 

1.      Antag att nominell och real BNP båda var 300 miljarder SEK år 2000. Antag vidare att real tillväxt var 1% mellan år 2000 och 2001 samt att det var 2% inflation under detta år. Hur beräknar du nominell BNP år 2001?

a)      Nominell BNP är 300*1.01/1,02 » 297.

b)      Nominell BNP är 300*1,01*1,02 » 309.

c)      Nominell BNP är 300+1+2=303.

d)      Nominell BNP är 300+1-2 = 299.

 

2. Vilken av följande påståenden är korrekt?

a)      BNP kan beräknas som summan av samtliga företags produktion av varor och tjänster, såväl företag som producerar insatsvaror som de som producerar varor för slutlig användning ska räknas in.

b)      BNP kan beräknas från inkomstsidan som summan av löner, kapitalersättningar och mervärdesskatter.

c)      Till BNP räknas inte det som produceras hemma och i offentliga sektorn eftersom detta inte säljs på en marknad.

d)      Till BNP räknas inte underhållsinvesteringar, alltså sådana investeringar som görs för att kompensera för att t.ex. maskiner slits och måste ersättas.

 

3. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      LM-kurvan anger en relation mellan ränta och produktion. Sambandet är negativt eftersom högre ränta minskar efterfrågan och därmed produktionen.

b)      LM-kurvan anger en relation mellan ränta och produktion. Sambandet är positivt eftersom högre produktion ökar efterfrågan på pengar och räntan måste därmed öka för given penningmängd.

c)      LM-kurvan anger en relation mellan priser och produktion. Sambandet är negativt eftersom högre priser minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      LM-kurvan anger en relation priser och och produktion. Sambandet är positivt eftersom produktion ökar lönerna och därmed företagens priser.

 

4.   I nedanstående figur visas en AS-AD modell.

Vid vilka punkter är varumarknaden i jämvikt?

a)      Vid punkt 3, men ej i punkterna 1,2,4 och 5.

b)      Kan ej utläsas i diagrammet eftersom varumarknanden inte ingår i AS-AD-modellen.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

5.   Antag i denna fråga att aggregerad varuefterfrågan ges av

där Y är produktion/inkomst, I investeringar och G offentlig konsumtion och där konsumtionsfunktionen specificieras till

Sätt c0=1, c1=0.5, T=0.5 och I=0.25 och G=0.5.

Vad är produktionen i jämvikt på varumarknaden?

a) 1.5                      b) 3                  c) 0.75             d) 1.75

 

6.   Varför lutar AS-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till lägre real penningmängd, räntan på penningmarknaden blir då högre, detta minskar investeringarna, vilket minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

 

 


7. AS-AD. Antag att ekonomin i utgångsläget är i jämvikt på meddelång sikt. Antag vidare att riksbanken inför en mer expansiv penningpolitik (ökad penningmängd). Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar bäst vad som händer på kort och medellång sikt. (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).

 

8.   IS-LM modellen. Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer om skatten T  ökar?

 

9.   I nedanstående figur visas en AS-AD modell.

Vid vilka punkter är den av lönesättarna förväntade prisnivån lika med den realiserade (Pe=P)?

a)      Vid punkt 3, eftersom jämvikt i AS-AD modellen på kort och medellång sikt innebär att Pe=P.

b)      Kan ej utläsas i diagrammet eftersom jämvikt i AS-AD inte på kort sikt nödvändigtvis innebär att Pe=P.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

10 IS-LM modellen. Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer om offentlig konsumtion G ökar?

 

11. I AS-AD modellen leder en penningpolitisk expansion till att prisnivån efter hand ökar.  Eftekterna på räntan av den penningpolitiska expansionen och den därpå följande prisuppgången kan analyseras i ett IS-LM diagram. Vilket av följande diagram illustrerar effekterna  bäst? 1 anger utgångsläget därefter kommer och 2 och sedan 3. (Tips: Först ökar M sedan P).

 

12. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      I USA år 2003 var sparandet mindre än investeringarna. Exporten vad därmed mindre än importen.

b)      I USA år 2003 var sparandet större än investeringarna. Exporten vad därmed större än importen.

c)      I USA år 2003 var sparandet större än investeringarna. Exporten vad därmed mindre än importen.

d)      I USA år 2003 var sparandet mindre än investeringarna. Exporten vad därmed större än importen.

 


 

 

 

 

Preliminära svar. Med reservation för felskrivningar.

 

 

Fråga 1.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 2.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 3.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 4.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 5.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 6.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 7.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 8.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 9.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 10.   a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 11.   a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 12.   a) x                b) o                c) o                 d) o