Dugga 2, Makroteori med tillämpningar 10 p., HT 2006, Lördagen den 9 december 2006

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svars-blanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna. Duggan innehåller 12 frågor varav minst 7 ska vara rätt besvarade för betyget godkänt. Godkänt betyg på duggan ger 10 poäng i credit på tentan för studenter som läser 10 poäng. Om du anser att det finns flera eller inga korrekta svar, välj det som du anser vara mest rätt under rimliga antaganden. Lycka till!

 

1.   Den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan kan skrivas . Antag att lönesättarnas lönesättning blir mer känslig för arbetslösheten så att en viss ökning i arbetslösheten leder till ett större fall i lönerna, t.ex., på grund av att insiders med lägre arbetslöshetsrisk blir mindre dominerande i fackföreningarnas beslutsfattande. Detta leder till att den naturliga arbetslösheten

a)      ökar.

b)      minskar.

c)      blir oförändrad.

d)      kan ej klart bestämmas i modellen.

 

 

2.         Antag att sparkvoten i ekonomin faller i en tidpunkt t0. Bortse från teknisk tillväxt. Vad händer med produktionen per capita?

 

 


3.         Antag att sparkvoten i ekonomin faller i en tidpunkt t0. Bortse från teknisk tillväxt. Vad händer med konsumtionen per capita?

 

 

4.         Antag att befolkningstillväxten i en ekonomi faller i en viss tidpunkt t0. Vad händer enligt Solowmodellen med konsumption per capita? (Tips: Analysera vad som händer med produktion per capita och notera sedan att konsumtionen är en konstant andel av produktionen.)

5.   Antag att produktionsfunktionen Y=F(K,L) uppvisar konstant skalavkastning men avtagande marginalavkastning för produktionsfaktorerna K,L. Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Om K och L växer med 1 respektive 2 % per år växer Y med 3 %.

2.      Om K dubbleras växer Y, men blir inte dubbelt så stort.

3.      K och L båda halveras blir Y också hälften så stort.

 

a)      Endast 1 är sant.

b)      Endast 2 är sant.

c)      Endast 3 är sant.

d)      1 och 2 är sanna men inte 3.

e)      2 och 3 är sanna men inte 1.

f)        Alla påståenden är sanna.

g)      Inget påstående är sant.

 

6. Med begreppet öppen ränteparitet menas att

a)      utländsk ränta är lika med inhemsk ränta plus den förväntade apprecieringen, dvs

b)      inhemsk ränta är lika med utländsk ränta gånger den förväntade apprecieringen, dvs

c)      utländsk ränta är lika med inhemsk ränta gånger den förväntade apprecieringen, dvs

d)      inhemsk ränta är lika med utländsk ränta plus den förväntade apprecieringen, dvs

7. Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Om konsumtionen ökar i en öppen ekonomi spiller en del av efterfrågeökningen över på utlandet. ZZ-kurvan blir därför flackare (mindre brant) än DD-kurvan.

2.      En ökning i G leder till ett skift uppåt i ZZ-kurvan.

3.      Hur stora effekterna på produktion blir efter en ökning av G beror på hur brant ZZ-kurvan är. Ju större lutning, desto större effekt. (Tips: Rita!)

 

a)      Endast 1 är sant.

b)      Endast 2 är sant.

c)      Endast 3 är sant.

d)      1 och 2 är sanna men inte 3.

e)      2 och 3 är sanna men inte 1.

f)        Alla påståenden är sanna.

g)      Inget påstående är sant.


8. I nedanstående graf visas en situation där ZZ-kurvan men inte DD-kurvan skiftar. Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Figuren kan illustrera ett skift i exportefterfrågan orsakat av förändrad utländsk produktion/inkomst.

2.      Figuren kan illustrera ett skift i den reala växelkursen.

3.      Figuren kan illustrera ett skift i offentlig konsumtion.

 

a)      Endast 1 är sant.

b)      Endast 2 är sant.

c)      Endast 3 är sant.

d)      1 och 2 är sanna men inte 3.

e)      2 och 3 är sanna men inte 1.

f)        Alla påståenden är sanna.

g)      Inget påstående är sant.

 

9. I ovanstående graf visas en situation där ZZ-kurvan skiftar nedåt. Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Produktion/inkomst faller från Y1 till Y2.

2.      Nettoxporten är i utgångspunkten 0 men blir positiv (handelsbalansöverskott).

 

a)      Endast 1 är sant.

b)      Endast 2 är sant.

c)      1 och 2 är båda sanna

d)      Inget påstående är sant.

e)      Kan ej klart avgöras i modellen.


10. Antag att 1 dollar kostar 7,75 kronor medan den kostade 8 kronor för ett år sedan. Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Den svenska kronan har genomgått en nominell appreciering.

2.      Den svenska kronan har genomgått en real depreciering.

 

a)      1 är sant men 2 är falskt.

b)      2 är sant men 1 är falskt.

c)      1 och 2 är båda sanna.

d)      Inget påstående är sant.

e)      1 är sant men 2 går ej att säkert avgöra med angiven information.

f)        2 är sant men 1 går ej att säkert avgöra med angiven information.

g)      1 är falskt men 2 går ej att säkert avgöra med angiven information.

h)      2 är falskt men 1 går ej att säkert avgöra med angiven information.

 

11. Ange vilken av avslutningarna på följande påstående som är korrekt. Om man studerar tillväxten i OECD-länderna och i Afrika för tiden 1960 och fram till början på 1990-talet finner man att

a)      de OECD-länder som inledningsvis hade hög BNP per capita relativt övriga OECD-länder tenderar att ha vuxit snabbare.

b)      de OECD-länder som inledningsvis hade låg BNP per capita relativt övriga OECD-länder tenderar att ha vuxit snabbare.

c)      både bland OECD-länder och länder i Afrika gäller att de länder som inledningsvis hade hög BNP per capita relativt övriga länder tenderar att ha vuxit snabbare.

d)      både bland OECD-länder och länder i Afrika gäller att de länder som inledningsvis hade låg BNP per capita relativt övriga länder tenderar att ha vuxit snabbare.

 

12.       Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Enligt NAIRU minskar inflationen om arbetslösheten är tillräckligt hög.

2.      Om arbetslösheten är lägre än den naturliga i en period men därefter går tillbaka till den naturliga kommer enligt NAIRU inflationen permanent att bli högre, allt annat lika.

a)      Endast påstående 1 är sant.

b)      Endast påstående 2 är sant.

c)      Båda påståendena är sant.

d)      Inget påstående är sant.

 SVARSBLANKETT

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga. Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

 

1.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

2.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

3.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

4.               a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

5.               a) o     b) o    c) o     d) o    e) x    f) o     g) o     h) o

6.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

7.               a) o     b) o    c) o     d) o    e) o     f) x     g) o     h) o 

8.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

9.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

10.             a) o     b) o    c) o     d) o    e) x    f) o     g) o     h) o

11.             a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

12.             a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o     h) o