Dugga 1, Makroteori med tillämpningar 10 p samt Makroteori 5 p, HT 2006, 22 november 2006.

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svars-blanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna. Duggan innehåller 12 frågor varav minst 7 ska vara rätt besvarade för betyget godkänt. Godkänt betyg på duggan ger 10 poäng i credit på tentan för studenter som läser 10 poäng och 20 poäng i credit för 5 poängs-studenter. På varje fråga är endast ett svar korrekt. Om du anser att det finns flera eller inga korrekta svar, välj det som du anser vara mest rätt under rimliga antaganden. Lycka till!

 

1.      Antag att den marginella konsumtionsbenägenheten ökar.

1.      Inkomst och produktion ökar i jämvikt på varumarknaden.

2.      Konsumtionsmultiplikatorn minskar, så BNP blir mindre känsligt för förändringar i den offentlig konsumtion.

Vilket/vilka påståenden är korrekta?

a)      Endast 1, men inte 2.

b)      Endast 2, men inte 1.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

2. Analysera följande påståenden!

1.      När man beräknar BNP räknas inte exporten in då denna inte konsumeras i Sverige.

2.      Till BNP räknas inte det som produceras i den offentliga sektorn eftersom detta inte säljs på en marknad och därmed inte kan prissättas.

3.      Antag att real BNP för år 2006 utrycks i 2000 års priser och inflationen mätt som förändringstakt i BNP-deflatorn varit positiv mellan år 2000 och 2006. Då är real BNP lägre än nominell BNP år 2006.

Vilka påståenden är korrekta?

a)      Endast 1, men inte 2 och 3.

b)      Endast 2, men inte men inte 1 och 3.

c)      Endast 3, men inte men inte 1 och 2.

d)      Endast 1 och 2, men inte 3.

e)      Endast 1 och 3, men inte 2.

f)        Endast 2 och 3, men inte 1.

g)      Samtliga påståenden är korrekta.

h)      Inget påstående är korrekt.

 

3. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      LM-kurvan anger en relation mellan ränta och inkomst. Sambandet är negativt eftersom högre ränta minskar efterfrågan och därmed produktionen.

b)      LM-kurvan anger en relation mellan ränta och inkomst. Sambandet är positivt eftersom högre inkomster ökar efterfrågan på pengar och räntan måste därmed öka för given penningmängd.

c)      LM-kurvan anger en relation mellan priser och produktion. Sambandet är negativt eftersom högre priser minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      LM-kurvan anger en relation priser och och produktion. Sambandet är positivt eftersom produktion ökar lönerna och därmed företagens priser.

4.   I nedanstående figur visas en AS-AD modell.

Vid vilka punkter är penningmarknaden i jämvikt?

a)      Vid punkt 3, men ej i punkterna 1,2,4 och 5.

b)      Kan ej utläsas i diagrammet eftersom penningmarknaden inte är en del av AS-AD-modellen.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

5. Ange korrekt fortsättning på följande påstående. Med begreppet monetär neutralitet (pengars neutralitet eller ”monetary neutrality”) menas att

a)      en ökning av penningmängden inte påverkar produktion eller andra reala variabler på tillräckligt lång sikt.

b)      en ökning av penningmängden inte påverkar vare sig priser, produktion, eller andra reala variabler på tillräckligt lång sikt.

c)      hushållen efterfrågar real likviditet, dvs M/P.

d)      en självständig riksbank anpassar penningmängden till efterfrågan på pengar så att inflationen inte ökar.

e)      en självständig riksbank anpassar penningmängden till efterfrågan på pengar så penningmarknaden kommer i jämvikt.

 

6.   Varför lutar AS-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till lägre real penningmängd, räntan på penningmarknaden blir då högre, detta minskar investeringarna, vilket minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, löntagarnas förhandlingsposition stärks lönerna stiger. Företagen kompenserar sina högre kostnader med högre priser.

e)      Högre lön ökar konsumtionsefterfrågan, produktionen ökar därmed och arbetslösheten faller.


7. AS-AD. Antag att ekonomin i utgångsläget är i jämvikt på meddelång sikt. Antag vidare att regeringen ökar skatten. Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar bäst vad som händer på kort och medellång sikt. (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).

8. Antag att regeringen beslutar att öka barnbidragen medan alla andra policyvariabler är konstanta. Vilket är följande påståenden är korrekt/korrekta?

1.      Offentlig konsumtion G ökar.

2.      Hushållens disponibla inkomster YD ökar.

 

a)      Endast 1, men inte 2.

b)      Endast 2, men inte 1.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

9. Vilket/vilka påståenden om den naturliga (strukturella) arbetslöshetsnivån är korrekta?

1.      Den naturliga arbetslösheten har tenderat att öka över tiden i Europa om man jämför 60,70 och 80-talen.

2.      Om den faktiska arbetslösheten är högre än den naturliga tenderar priserna att stiga.

 

a)      Endast 1, men inte 2.

b)      Endast 2, men inte 1.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

10.       IS-LM modellen. Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer om penningmängden ökar?

 

11. I AS-AD modellen leder en penningpolitisk kontraktion till att prisnivån efter hand minskar. Effekterna på räntan av den penningpolitiska kontraktionen och det därpå följande prisfallet kan analyseras i ett IS-LM diagram. Vilket av följande diagram illustrerar effekterna  bäst? 1 anger utgångsläget, därefter kommer 2 och sedan 3. (Tips: Först minskar M sedan P).


12.             I nedanstående figur visas en AS-AD modell där Pe är den av lönesättarna förväntade prisnivån. Det finns två AD-kurvor inritade. 

 

Analysera korrektheten i följande  påståenden

1.      Arbetslösheten är på sin naturliga nivå om jämvikten ges i punkt 4 men inte i punkt 3.

2.      Om den kortsiktiga jämvikten är i punkten 3 kommer den förväntade prisnivån att revideras och AS-kurvan därmed att skiftas uppåt.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 


SVARSBLANKETT

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga.  Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

 

 

1.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

2.               a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

3.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

4.               a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

5.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

6.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

7.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

8.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

9.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

10.             a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

11.             a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

12.             a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o     h) o