STOCKHOLMS UNIVERSITET

Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Lördagen den 9 december 2006

 

Tentamen består av två delar om tillsammans 100 poäng. Om du klarat dugga 1 behöver du inte göra del A utan har 20 poäng tillgodo i credit.

För dem som gör del A, fordras på denna del 7 av 12 rätta svar vilket ger 20 poäng. Färre än 7 rätta svar ger 0 poäng på del A. Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblan-ketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten.

Del B består av 4 öppna frågor som vardera ger 0-20 poäng. Använd separata pappersark för varje frågas svar. Skriv namn, personnummer och frågans nummer på varje blad. Besvara inte mer än en fråga på samma blad.

Endast det totala antalet poäng har betydelse för tentamensbetyget. Följande betygsgränser gäller. A:90-100, B:75-89, C:60-74, D:50-59, E:40-49, FX:30-39 samt F:0-30. De två lägsta betygen: FX och F innebär underkänt. Betygen A och B motsvarar VG.

Observera att rätt besvarad fråga vid en tentamen aldrig kan räknas tillgodo vid omtentamen.

Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och håll kontakt med klockan. Inga tillbehör förutom papper och penna är tillåtna.

Lycka till!

 


Del A (gör ej om du klarat dugga 1)

Fråga 1

1:1       Utgå ifrån en IS-LM modell. Antag att regeringen ökar skatten T.  Vilket av följande påståenden är korrekt inom ramen för IS-LM modellen?

a)      Högre skatter gör det mindre lönsamt att arbeta, därför faller produktionen.

b)      Högre skatter minskar privat konsumtion, med mindre efterfrågan faller produktionen.

c)      Högre skatter gör det mindre lönsamt att investera, därför faller produktionen på kort sikt.

d)      Högre skatter gör det mindre lönsamt att investera, därför faller produktionen på lång sikt.

 

1:2       Antag att prisnivån var 1 under år 2004 och nominell och real BNP var 200 miljarder SEK under detta år. Antag vidare att nominell BNP tillväxt var 5% och inflationen var 3% mellan år 2004 och 2005. Hur stor är real BNP år 2005?

a)      Real BNP är 210.

b)      Real BNP är 206

c)      Real BNP är 205

d)      Real BNP är 204.

e)      Real BNP är 203

f)        Real BNP är 202

 

1:3       Antag att regeringen tillsammans med riksbanken vill minska budgetunderskottet utan att minska produktionen. Vilken är enligt IS-LM-modellen en lämplig policy?

a)      Minskad offentlig konsumtion.

b)      Ökad offentlig konsumtion.

c)      Minskad offentlig konsumtion i kombination med minskad penningmängd.

d)      Minskad offentlig konsumtion i kombination med ökad penningmängd.

e)      Ökad offentlig konsumtion i kombination med minskad penningmängd.

f)        Ökad offentlig konsumtion i kombination med ökad penningmängd.

 

1:4       Antag i denna fråga att aggregerad varuefterfrågan ges av

där Y är produktion/inkomst, I investeringar och G offentlig konsumtion och där konsumtionsfunktionen specificieras till

där c0 och c1 är konstanter. Sätt c0=0.5, c1=0.5,  I=0.5 , T=0, G=0.

Vad händer med produktionen i jämvikt om den marginella konsumtionsbenägenheten ökar till 0.75?

a)      Den minskar till 1,25.

b)      Den minskar till 2.

c)      Den minskar till 4.

d)      Den ökar till 1,25.

e)      Den ökar till 2.

f)        Den ökar till 4.

g)      Den förblir konstant.


1:5       Policy mix. Antag att oljepriserna ökar vilket tenderar att minska produktion och sysselsättning. Regeringen motverkar denna minskning med hjälp av finanspolitiken. Vilket av följande AS-AD diagram representerar effekterna av dessa förändringar?

 

1:6       I nedanstående figur visas en IS-LM modell.

Vid vilka punkter är penningmarknaden i jämvikt?

a)      Vid punkt 3, men ej i punkterna 1,2,4 och 5.

b)      Vid samtliga punkter.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

1:7       IS-LM modellen. Antag att de svenska hushållen blir mer optimistiska och därför börjar konsumera mer. Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer?

 

1:8       AS-kurvan är ritad under antagandet att företagen har en viss marknadsmakt så att de kan sätta priser som ett påslag på sina lönekostander.-Vad skulle hända om vi istället hade perfekt konkurrens så att detta prispåslag var noll?

 

a)      Monetär neutralitet skulle då uppstå även på kort sikt.

b)      AS-kurvan skulle bli lodrät.

c)      AS-kurvan skulle bli horisontell.

d)      Inget av ovanstående.

 

1:9       Den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan kan skrivas . Antag att lönesättarnas lönesättning blir mer känslig för arbetslösheten så att en viss ökning i arbetslösheten leder till ett större fall i lönerna, t.ex., på grund av att insiders med lägre arbetslöshetsrisk blir mindre dominerande i fackföreningarnas beslutsfattande. Detta leder  till att den naturliga arbetslösheten

a)      ökar.

b)      minskar.

c)      blir oförändrad.

d)      kan ej klart bestämmas i modellen.

 


1:10     AS-AD. Antag att ekonomin i ett utgångsläge är i jämvikt på meddellång sikt. Antag att arbetslöshetsersättningen försämras så att un faller och därmed Yn ökar. Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar bäst vad som händer på händer på kort och medellång sikt. (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).

 

1:11     Antag att sparkvoten i ekonomin faller i en tidpunkt t0. Bortse från teknisk tillväxt. Vad händer med produktionen per capita?

 


1:12     Antag att befolkningstillväxten i en ekonomi faller i en viss tidpunkt t0. Vad händer enligt Solowmodellen med konsumption per capita? (Tips: Analysera vad som händer med produktion per capita och notera sedan att konsumtionen är en konstant andel av produktionen.)


Del 2

 

Fråga 2 (20 poäng)

Beskriv de 3 olika sätten att beräkna BNP som vi visat i kursen. Förklara i ord varför de alla ger samma resultat.

Fråga 3. (20 poäng)

Använd Solow-modellen för att beskriva effekterna av ett permanent fall i sparkvoten. Antag att ekonomin i utgångsläget är i steady state. Ange vilka antaganden om tillväxttakten i befolkning och teknologi du gör. Visa dina resultat i en grafisk version av Solow-modellen (en figur). Visa också i ett med tid på x-axeln vad som händer med BNP/capita över tiden efter att sparkvoten fallit.

Fråga 4. (20 poäng)

Använd AS-AD modellen för att analysera vad som händer med de endogena variablerna om arbetslöshetsersättningen ändras. Visa dina resultat grafiskt och beskriv i ord vad som händer över tiden efter förändringen. Skilj på kort och medellång sikt. Tips: Vad händer med naturlig/strukturell arbetslöshet och därmed med naturlig/strukturell produktion Yn efter förändringen?

Fråga 5. (20 poäng)

Antag att en ökad användning av kreditkort leder till att penningefterfrågan minskar. Analysera vad som händer på kort och medellång sikt. Härled vad som händer i AS-AD-modellen. Tips: Börja med ett diagram med utbud och efterfrågan på pengar. Använd resultatet från denna analys för att visa vad som händer i IS-LM-modellen och avslutningsvis i AS-AD-modellen. Kommentera kort dina figurer så att det går att förstå dina resonemang.


SVARSBLANKETT DEL A

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga.  Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

1.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

2.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

3.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

4.               a) o     b) o    c) o     d) o    e) o     f) x     g) o     h) o

5.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

6.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

7.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o 

8.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

9.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

10.             a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o     h) o

11.             a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

12.             a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o     h) o