STOCKHOLMS UNIVERSITET

Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Lördagen den 13 augusti 2005

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Tentamen består av 2 delar. Eftersom ingen credit längre ges ska samtliga skrivande göra både del 1 och 2. Varje del består av 10 delfrågor. För godkänt på respektive del fordras 6 rätt och 8 rätt ger G+. För betyget godkänt på hela tentamen fordras godkänt på båda delarna. För betyget G+ fordras G+ på båda delarna.

Observera att rätt besvarad fråga vid en tentamen aldrig kan räknas tillgodo vid omtentamen.

Notera att på varje fråga är endast ett svar korrekt.

Lycka till!

 


Del 1

1.   Utgå ifrån en IS-LM modell. Antag att regeringen ökar skatten T.  Vilket av följande påståenden är korrekt inom ramen för IS-LM modellen?

a)      Högre skatter gör det mindre lönsamt att arbeta, därför faller produktionen.

b)      Högre skatter minskar privat konsumtion, därför faller produktionen.

c)      Högre skatter gör det mindre lönsamt att investera, därför faller produktionen på kort sikt.

d)      Högre skatter gör det mindre lönsamt att investera, därför faller produktionen på lång sikt.

 

2. Antag att prisnivån var 1 under år 2004 och nominell och real BNP var 200 miljarder SEK under detta år. Antag vidare att real BNP tillväxt var 2% och inflationen var 3% mellan år 2004 och 2005. Hur stor är nominell BNP år 2005?

a)      Nominell BNP är 210.

b)      Nominell BNP är 205

c)      Nominell BNP är 202.

d)      Nominell BNP är 203.

 

3.   Antag att faktisk arbetslöshet i utgångsläget är lika med den naturliga arbetslösheten. Antag vidare att arbetslösheten minskas genom att ett antal arbetssökande ges förtidspension. Ange vilken av avslutningarna på följande påstående som är korrekt. Enligt modellen för NAIRU och modellen för bestämningen av den naturliga arbetslösheten leder förtidspensioneringarna till

a)      oförändrad naturlig arbetslöshet. Inflationen påverkas därmed inte.

b)      oförändrad naturlig arbetslöshet. Inflationen blir därför ökande.

c)      lägre naturlig arbetslöshet. Inflationen blir därför oförändrad.

d)      lägre naturlig arbetslöshet (un). Inflationen blir därför ökande.

 

4.   Antag i denna fråga att aggregerad varuefterfrågan ges av

där Y är produktion/inkomst, I investeringar och G offentlig konsumtion och där konsumtionsfunktionen specificieras till

där c0 och c1 är konstanter.  Sätt c0=1, c1=0.5,  I=0.5 , T=0, G=0.

Vad händer med produktionen i jämvikt om en budgetneutral ökning av den offentliga konsumtionen sker genom att G och T båda ökar från 0 till 0.5?

a)      Den minskar från 3.5 till 3.

b)      Den ökar från 3 till 3,5.

c)      Den förblir konstant på 3.

d)      Den förblir konstant på 3.5.

5.   Policy mix. Antag att regeringen/riksbanken vill minskar budgetunderskottet utan att minska produktionen (Y). Vilket av följande IS-LM diagram representerar en lämplig policy mix?

 

6.   I nedanstående figur visas en IS-LM modell.

Vid vilka punkter är penningmarknaden i jämvikt?

a)      Vid punkt 3, men ej i punkterna 1,2,4 och 5.

b)      Vid samtliga punkter.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

7.   IS-LM modellen. Antag att transaktionsefterfrågan på pengar faller p.g.a. att kreditkort införs i ekonomin.Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer om penningmängden hålls konstant? (Tips: Vad händer med räntan på penningmarknaden för en given nivå på Y om penningefterfrågan faller?)

 

8.   Varför lutar AS-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till lägre real penningmängd, räntan på penningmarknaden blir då högre, detta minskar investeringarna, vilket minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

9.   Den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan kan skrivas . Antag att lönesättarna blir mer okänsliga för arbetslösheten, t.ex., på grund av att insiders med lägre arbetslöshetsrisk för större inflytande över fackföreningarna. I modellen betyder det att a faller närmare 0. Detta till att den naturliga arbetslösheten

a)      ökar.

b)      minskar.

c)      blir oförändrad.

d)      kan ej klart bestämmas i modellen.

 

 

10.       AS-AD. Antag att arbetslöshetsersättningen försämras så att un faller och därmed  Yn ökar. Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar  bäst vad som händer på händer på kort och medellång sikt. (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).


Del 2

1. Vilken av följande meningar beskriver bäst innebörden av LM-kurvan?

a)      Längs LM-kurvan är efterfrågan på pengar lika med utbudet.

b)      Längs LM-kurvan är efterfrågan på obligationer lika med utbudet.

c)      Längs LM-kurvan är efterfrågan på pengar och obligationer var för sig lika med deras respektive utbud.

d)      Längs LM-kurvan är efterfrågan på pengar plus efterfrågan på obligationer lika med utbudet av pengar plus utbudet av obligationer. 

 

2.   Använd Solow-modellen för att besvara följande fråga. Antag att befolkningstillväxten (gN) ökar permanent från ett utgångsläge med balanserad tillväxt. Tillväxttakten i teknikfaktorn (gA) samt övriga parametrar förblir konstanta. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Tillväxttakten i både BNP och BNP/capita faller temporärt men återtar båda på lång sikt sina tidigare nivåer.

b)      Tillväxttakten i BNP/capita faller temporärt men men återtar på sikt sin tidigare nivå. Tillväxttakten i BNP ökar på lång sikt.

c)      Tillväxttakten i BNP/capita ökar permanent.

d)      Tillväxttakten i BNP ökar temporärt men återtar på lång sikt sin tidigare nivå.

 

3.   Med en expansiv öppen marknadsoperation menas att centralbanken ökar penningmängden genom att

a)      köpa obligationer. 

b)      sälja obligationer.

c)      trycka mer pengar.

d)      sänka prisnivån.

 

4. Längs IS-kurvan är varumarknaden i jämvikt, dvs

Y=C(Y-T) +I(Y,i)+G

 där Y är produktion/inkomst, I investeringar, G offentlig konsumtion. C(.) är konsumtionsfunktionen och I(.) investeringsfunktionen.

I IS-LM-modellen antar vi att investeringarna beror positivt på produktion och negativt på räntan. Antag att investeringarna är okänsliga för räntenivån. Vilket av följande påståenden är då korrekt?

a)      IS-kurvan blir brant och penningpolitiken blir därför ineffektiv vad gäller att påverka produktion/inkomst.

b)      IS-kurvan blir brant och penningpolitiken blir därför effektiv vad gäller att påverka produktion/inkomst.

c)      IS-kurvan blir flack och penningpolitiken blir därför ineffektiv vad gäller att påverka produktion/inkomst.

d)      IS-kurvan blir flack och penningpolitiken blir därför effektiv vad gäller att påverka produktion/inkomst.

 

5. Vilken av nedanstående avslutningar på följande påstående är korrekt. Antag att växelkursen E sjunker med 10%  från 10 SEK/$US till 9 SEK/US$ under ett år. Samtidigt är den svenska inflationen 10% medan den amerikanska är 0%, dvs prisindex ökar från 100 till 110 i Sverige men är konstant i USA. Följande gäller då:

a)      Den svenska kronan har deprecierat nominellt och realt.

b)      Den svenska konan har apprecierat nominellt och realt.

c)      Den svenska konan har apprecierat nominellt men varken apprecierat eller deprecierat realt.

d)      Den svenska konan har deprecierat nominellt och varken apprecierat eller deprecierat realt.

 

6. Använd i denna fråga den förväntningsutvidgade IS-LM modellen. Antag att regeringen minskar offentlig konsumtion (G) i syfte att få budgetunderskottet att minska Antag också att detta leder till förändrade förväntningar hos hushåll och investerare nämligen till förväntningar om sänkta inkomstskatter och lägre räntor i framtiden. Vilket av följande påståenden är korrekt.

a)      Skiftet i förväntningar förstärker effekten på BNP av den finanspolitiska förändringen  genom att LM-kurvan skiftar åt samma håll som IS-kurvan.

b)      Skiftet i förväntningar förstärker effekten på BNP av den finanspolitiska förändringen genom att skiftet i IS-kurvan blir större än vid konstanta förväntningar.

c)      Skiftet i förväntningar försvagar effekten på BNP av den finanspolitiska förändringen genom att skiftet i IS-kurvan blir mindre än vid konstanta förväntningar.

d)      Skiftet i förväntningar försvagar effekten på BNP av den finanspolitiska förändringen genom att LM-kurvan och IS-kurvan skiftar åt motsatta håll.

7.   Solow-modellen. Vilket av diagram illustrerar bäst vad som händer om sparandet faller i Solow-modellen?

 

8.   AS-AD. Antag att Sverige är i högkonjunktur och därmed Y>Yn (faktisk produktion är större än den naturliga). Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar  bäst vad som händer på händer på kort och medellång sikt om ingen finanspolitisk eller annan åtgärd vidtas

 

9.   Vilket av nedanstående avslutningar på följande påstående är korrekt? Enligt Solow modellen gäller att;

a)      Högre sparkvot leder till högre BNP per capita och därmed högre konsumtion per capita i steady state.

b)      Högre sparkvot leder till högre BNP per capita men lägre konsumtion per capita i steady state.

c)      Högre sparkvot leder till högre BNP per capita i steady state men konsumtionen per capita blir inte nödvändigtvis högre i steady state.

d)      Högre sparkvot leder inte nödvändigtvis till högre BNP per capita och inte nödvändigtvis till högre konsumtion per capita i steady state.

 

10. I nedanstående diagram representerar ZZ-kurvan inhemsk och utländsk efterfrågan på inhemskt producerade varor och DD-kurvan representerar inhemsk efterfrågan på inhemskt och utländskt producerade varor.

 

Använd modellen för att avgöra vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Inhemsk produktion blir i jämvikt Y2 och handelsbalansen NX är postitiv  (handelsbalansöverskott).

b)      Inhemsk produktion blir i jämvikt Y3 och handelsbalansen NX är positiv (handelsbalansöverskott).

c)      Inhemsk produktion blir i jämvikt Y2 och handelsbalansen NX är negativ (handelsbalansunderskott).

d)      Inhemsk produktion blir i jämvikt Y1 och handelsbalansen NX är negativ (handelsbalansunderskott).

 


Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Lördagen den 13 augusti 2005.

Preliminära svar.  Med reservation för eventuella skrivfel.

DEL 1

Fråga 1.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 2.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 3.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 4.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 5.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 6.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 7.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 8.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 9.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 10.   a) o                 b) o                c) o                 d) x

 

 

DEL 2

Fråga 1.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 2.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 3.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 4.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 5.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 6.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 7.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 8.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 9.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 10.   a) x                b) o                c) o                 d) o