STOCKHOLMS UNIVERSITET

Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Fredagen den 9 december 2005

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Tentamen består av 2 delar. Nyregistrerade studenter HT05 som klarat duggan ska ej göra del 1. Samtliga övriga skrivande ska göra del 1 som består av 10 delfrågor. För godkänt på del 1 fordras 6 rätt, 8 rätt ger G+.

Del 2 av tentamen består av 12 delfrågor som ska besvaras av samtliga studenter. 7 rätt ger godkänt och 9 rätt ger G+. För betyget godkänt på hela tentamen fordras godkänt på båda delarna. För nyregistrerade studenter HT05 med godkänd dugga fordras godkänt på del 2. För betyget G+ fordras G+ på båda delarna men för nyregistrerade studenter HT05 med godkänd dugga fordras G+ på del 2 för betyget G+ på hela tentamen.

Observera att rätt besvarad fråga vid en tentamen aldrig kan räknas tillgodo vid omtentamen.

Notera att på varje fråga är endast ett svar korrekt.

Lycka till!

 


Del 1                                             

1.   Utgå ifrån en IS-LM modell. Antag att regeringen ökar offentlig konsumtion G. I vilket av följande fall blir effekten storräntan och liten på produktionen?

a)      LM – är flack (dvs, nästan horisontell).

b)      LM-kurvan är brant.

c)      IS-kurvan är flack.

d)      IS-kurvan är brant.

2. Jämför länderna A och B. I båda länderna är BNP enligt officiell växelkurs 1000 miljarder dollar. I land A är PPP justerad BNP också 1000 miljarder medan den är bara 500 miljarder dollar i land B. Analysera korrektheten i följande påståenden.

a)      Det är dyrare att leva i land A.

b)      Det är dyrare att leva i land B.

c)      Det är lika dyrt att leva i de bägge länderna.

d)      Det går inte att säga något om vilket land som är dyrare utan kunskap om inflationen i de bägge länderna.

e)      Det går inte att säga något om vilket land som är dyrare utan kunskap om växelkursen mellan de båda ländernas valuta.

3.   Den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan kan skrivas . Antag att lönesättarna blir mer okänsliga för arbetslösheten, t.ex., på grund av att insiders med lägre arbetslöshetsrisk för större inflytande över fackföreningarna. I modellen betyder det att a faller närmare 0. Detta till att den naturliga arbetslösheten

a)      ökar.

b)      minskar.

c)      blir oförändrad.

d)      kan ej klart bestämmas i modellen.

 

4.   Ange korrekt fortsättning på följande påstående. Med begreppet monetär neutralitet (pengars neutralitet eller ”monetary neutrality”) menas att

a)      en ökning av penningmängden inte påverkar produktion och andra reala variabler på tillräckligt lång sikt.

b)      en ökning av penningmängden inte påverkar vare sig priser, produktion, eller andra reala variabler på tillräckligt lång sikt.

c)      en självständig riksbank anpassar penningmängden till efterfrågan på pengar så att inflationen inte ökar.

d)      en självständig riksbank anpassar penningmängden till efterfrågan på pengar så penningmarknaden kommer i jämvikt.

 

5.   Antag i denna fråga att aggregerad varuefterfrågan ges av

där Y är produktion/inkomst, I investeringar och G offentlig konsumtion och där konsumtionsfunktionen specificieras till

Sätt c0=1, c1=0.5,  I=0.5 och G=0.5.

Vad händer med produktionen i jämvikt om T ökar från 0 till 0.5?

a)      Den minskar från 4 till 3,5. 

b)      Den minskar från 4 till 3,75.

c)      Den minskar från 2 till 1,5.

d)      Den minskar från 2 till 1,75.

6.   I nedanstående figur visas en IS-LM modell.

Vid vilka punkter är penningmarknaden i jämvikt?

a)      Vid punkt 3, men ej i punkterna 1,2,4 och 5.

b)      Vid samtliga punkter.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

7.   IS-LM modellen. Antag att transaktionsefterfrågan på pengar faller p.g.a. att kreditkort införs i ekonomin.Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer om penningmängden hålls konstant?(Tips: Vad händer med räntan på penningmarknaden för en given nivå på Y om penningefterfrågan faller?)

 

8.   Varför lutar AS-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till lägre real penningmängd, räntan på penningmarknaden blir då högre, detta minskar investeringarna, vilket minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

 

9.   AS-AD. Antag att arbetslöshetsersättningen försämras så att un faller och därmed  Yn ökar. Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar  bäst vad som händer på händer på kort och medellång sikt. (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).

10. Antag att antalet personer i arbetskraften (L) ökar. Allt annat lika borde då

a)      den naturliga arbetslösheten un vara oförändrad och den naturliga produktionen Yn öka.

b)      den naturliga arbetslösheten un minska och den naturliga produktionen öka Yn.

c)      den naturliga arbetslösheten un liksom den naturliga produktionen Yn vara oförändrad.

d)      den naturliga arbetslösheten un öka och naturliga produktionen Yn vara oförändrad.

 


Del 2

1.   Analysera korrektheten i följande påståenden. Använd de modeller vi använt för kort och lång sikt.

1.      En ökning i sparandet (dvs en minskning i konsumtionen) leder på kort sikt till högre BNP per capita.

2.      En ökning i sparandet (dvs en minskning i konsumtionen) leder på lång sikt till högre BNP per capita.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

2.   Använd Solow-modellen för att besvara följande fråga. Antag att kapitalets deprecieringstakt d  ökar permanent. Tillväxttakten i teknikfaktorn (gA) samt befolkningstillväxten (gN) är däremot oförändrade. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Tillväxttakten i både BNP och BNP/capita faller temporärt men återtar på sikt sin tidigare nivå.

b)      Tillväxttakten i både BNP och BNP/capita faller permanent.

c)      Tillväxttakten i både BNP och BNP/capita faller temporärt och endast tillväxttakten i BNP/capital återtar på sikt sin tidigare nivå.

d)      Tillväxttakten i både BNP och BNP/capita faller temporärt och endast tillväxttakten i BNP återtar på sikt sin tidigare nivå.

 

3.   Om Ricardiank Ekvivalens är uppfyllt gäller att;

a)      En ökning i penningmängden har inga effekter på reala variabler på lång sikt. Endast prisnivån påverkas.

b)      En ökning i sparandent har inga effekter på tillväxten i BNP på lång sikt.

c)      På lång sikt är arbetslösheten oberoende av inflationen.

d)      En ökning av skatten idag leder till förväntningar om lika stora sänkningar i framtiden och därmed påverkas inte konsumtionen.

 

4. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Om riksbanken säljer obligationer ökar penningmängden och räntan faller.

b)      Om riksbanken säljer obligationer minskar penningmängden och räntan faller.

c)      Om riksbanken säljer obligationer ökar penningmängden och räntan ökar.

d)      Om riksbanken säljer obligationer minskar penningmängden och räntan ökar.

 

5. Nedan beskrivs tre centrala teorier i den klassiska doktrinhistorien..

a.       En ökning i reallönerna leder till snabbare befolkningstillväxt, vilket pressar tillbaka lönerna till existensminimum. På lång sikt kan därför inte levnadsstandarden vara högre än existstensminimum.

b.      Om människor drivs av egenintresset kommer “den osynliga handen” att leda till det allmänna bästa.

c.       Allmän jämvikt bestämmer enbart relativpriserna mellan marknaderna. Det betyder att om det finns N varor som handlas på N marknader kan vi bestämma N-1 priser.

Vilka är upphovsmännen till de tre teorierna?

a)      1-Marx, 2-Smith, 3-Malthus

b)      1-Bentham, 2-Mill, 3-Smith

c)      1-Malthus, 2-Smith, 3-Walras

d)      1-Malthus, 2-Marx, 3-Bentham

e)      1- Walras, 2-Marx, 3- Bentham

f)        1-Walras, 2-Marx, 3-Smith

 

 

 

6.   Solow-modellen. Vilket av diagram illustrerar bäst vad som händer om sparandet ökar i Solow-modellen?

 

7.   AS-AD. Antag att Sverige är i högkonjunktur och därmed Y>Yn (faktisk produktion är större än den naturliga). Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar  bäst vad som händer på händer på kort och medellång sikt om ingen finanspolitisk eller annan åtgärd vidtas

8.   Vilket av nedanstående avslutningar på följande påstående är korrekt? Enligt Solow modellen gäller att om befolkningstillväxten ökar från ett utgångsläge med balanserad tillväxt så

a)      faller tillväxttakten i BNP temporärt men återgår på sikt till sin tidigare nivå.

b)      faller tillväxttakten i BNP/capita temporärt men återgår på sikt till sin tidigare nivå.

c)      ökar tillväxttakten i BNP/capita temporärt men återgår på sikt till sin tidigare nivå.

d)      ökar tillväxttakten i BNP temporärt men återgår på sikt till sin tidigare nivå.

9.   I nedanstående figur visas en AS-AD modell där Pe är den av lönesättarna förväntade prisnivån. Det finns två AS-kurvor inritade. 

 

Analysera korrektheten i följande  påståenden

3.      Arbetslösheten är på sin naturliga nivå i pukten 4 men inte i  3.

4.      Punkten 3 är en kortsiktig jämvikt och punkten 4 en långsiktig.

 

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

10. Utgå ifrån en AS-AD modell och anta att regeringen permanent sänker skatten T och att produktionen i utgångspunkten är på sin naturliga nivå.  Analysera följande påståenden. (Tips: Kom ihåg att C = C(Y-T) både på kort och lång sikt.)

1.      Produktionen ökar temporärt med återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

2.      Privat konsumtion C ökar på kort sikt men återgår på lång sikt till sin ursprungliga nivå.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

11. Vad var, enligt Blanchard, den huvudsakliga orsaken till att det traditionella Phillipskurvesambandet bröt samman på 1970-talet?

a)      Högre konkurrens minskade företagens prispåslag (markup) vilket minskade den naturliga arbetslösheten.

b)      Tillväxten i teknologifaktorn minskade.

c)      Det sätt som lönesättarna bildade sina förväntningar om framtida priser förändrades.

d)      Högre oljepriser ledde till en oväntad uppgång i prisnivån.

e)      De fackliga organisationernas förhandlingsstyrka minskade vilket ökade möjligheterna till hög tillväxt utan inflation.

12. Antag att faktisk arbetslöshet i utgångsläget är lika med den naturliga arbetslösheten och att inflationen är noll..Antag att den naturliga arbetslösheten nu ökar. Analysera korrektheten i följande påståenden.

1.      Enligt den traditionella Phillipskurvan blir inflationen först positiv men efter hand som arbetslösheten uppnår sin naurliga nivå återvänder inflationen till 0.

2.      Enligt den förväntningsutvidgade Phillipskurvan blir inflationen först positiv men efter hand som arbetslösheten uppnår sin naurliga nivå återvänder inflationen till 0.

 

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

 

 

Preliminära svar (Notera att de kan komma att ändras. Denna version 14/12 2005 kl. 14.40).

 

DEL 1

Fråga 1.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 2.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 3.     a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 4.     a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 5.     a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 6.     a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 7.     a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 8.     a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 9.     a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 10.   a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

DEL 2

Fråga 1.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 2.     a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 3.     a) x    b) x    c) x    d) x    e) x    f) x     g) x

Fråga 3 kom med av misstag. Eftersom vi inte i år han behandla förväntningar och Ricardiansk ekvivalens ger jag rätt för samtliga svar.

Fråga 4.     a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 5.     a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 6.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 7.     a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 8.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 9.     a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 10.   a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 11.   a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 12.   a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o