Dugga 1, Grundkurs i Nationalekonomi, HT 2005

Makroekonomi med tillämpningar, 8 december 2005

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa

gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på

svarsblanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Duggan innehåller 12 frågor varav minst 7 ska vara rätt besvarade för betyget

godkänt. På varje fråga är endast ett svar korrekt. Lycka till!

 

Preliminära svar läggs ut under kvällen på http://hassler-j.iies.su.se

1.      Antag att nominell och real BNP båda var 200 miljarder SEK år 2000. Antag vidare att nominell BNP var 210 miljarder SEK år 2001 samt att inflationen var 5% mellan år 2000 och 2001. Vilket av följande påståenden är  korrekt?

a)      Real BNP är 205 miljarder SEK år 2001.

b)      Real BNP är 200 miljarder SEK år 2001.

c)      Real BNP är 215 miljarder SEK år 2001.

d)      Det finns inte tillräcklig information för att beräkna real BNP eftersom den reala tillväxten inte angetts i frågan.

 

2. Individer mellan 16-64 år som en given dag inte jobbar kan delas in i

1. Arbetslösa,

2. Frånvarande, och

3. Ej i arbetskraften.

Rangordna dessa grupper i storleks ordning för Sverige.

a)      1 är störst därefter 2 och sedan 3.

b)      1 är störst därefter 3 och sedan 2.

c)      2 är störst därefter 1 och sedan 3.

d)      2 är störst därefter 3 och sedan 1.

e)      3 är störst därefter 1 och sedan 2.

f)        3 är störst därefter 2 och sedan 1.

 

3. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      LM-kurvan anger en relation mellan ränta och produktion. Sambandet är negativt eftersom högre ränta minskar efterfrågan och därmed produktionen.

b)      LM-kurvan anger en relation mellan ränta och produktion. Sambandet är positivt eftersom högre produktion betyder högre inkomster och därmed högre konsumtion. Då efterfrågas mer pengar och räntan måste därmed öka för given penningmängd.

c)      LM-kurvan anger en relation priser och och produktion. Sambandet är positivt eftersom produktion ökar lönerna och därmed företagens priser.

d)      LM-kurvan anger en relation mellan priser och produktion. Sambandet är negativt eftersom högre priser minskar efterfrågan och därmed produktionen.

 

4.   I nedanstående figur visas en AS-AD modell.

Vid vilka punkter är penningmarknaden i jämvikt?

a)      Vid punkt 3, men ej i punkterna 1,2,4 och 5.

b)      Kan ej utläsas i diagrammet eftersom penningmarknaden inte ingår i AS-AD-modellen.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

5. Antag att du ska analysera de kortsiktiga effekterna på räntan av en ökning i prisnivån. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      LM-kurvan skiftar inåt/uppåt och räntan ökar.

b)      LM-kurvan skiftar utåt/nedåt och räntan faller.

c)      IS-kurvan skiftar inåt/uppåt och räntan faller.

d)      IS-kurvan skiftar utåt/nedåt och räntan ökar.

e)      Frågan kan inte besvaras eftersom prisnivån inte är en endogen variabel i IS-LM diagrammet.

 

 

6.   Varför lutar AD-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till lägre real penningmängd, räntan på penningmarknaden blir då högre, detta minskar investeringarna, vilket minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

 

 


7. AS-AD. Antag att ekonomin i utgångsläget är i jämvikt på meddelång sikt. Antag vidare att konkurrensen på varumarknaden faller (ska vara ÖKAR) så att prispåslaget faller. Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar bäst vad som händer på kort och medellång sikt. (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).

 

8.   I denna fråga ska vi analysera effekterna av en skattefinansierad ökning av den offentliga konsumtionen. En sådan innebär att vi ökar G och T vardera med en enhet. Vilket av följande påståenden ger en korrekt beskrivning av effekterna i en IS-LM modell?(Tips: Hur stor är den marginella konsumtionsbenägegenheten och betyder det för minskningen i den privata konsumtionen?)

a)      Eftersom ökningen i G och T är lika stora får vi inga effekter på IS-kurvan.

b)      Eftersom fallet i privat konsumtion blir mindre än ökningen i offentlig konsumtion skiftar IS-kurvan utåt/uppåt och produktionen ökar.

c)      Eftersom fallet i privat konsumtion blir större än ökningen i offentlig konsumtion skiftar IS-kurvan inåt/nedåt och produktionen faller.

d)      Fallet i den privata konsumtionen blir mindre än ökningen i offentlig konsumtion om multiplikatorn är större än 1. Då skiftar IS-kurvan utåt/uppåt och produktionen ökar annars skiftar den inåt/nedåt och produktionen minskar.

 

 

 

9.   I nedanstående figur visas en AS-AD modell.

Vid vilka punkter är den av lönesättarna förväntade prisnivån lika med den realiserade (Pe=P)?

a)      Vid punkt 3, eftersom jämvikt i AS-AD modellen på kort och medellång sikt innebär att Pe=P.

b)      Kan ej utläsas i diagrammet eftersom jämvikt i AS-AD inte på kort sikt nödvändigtvis innebär att Pe=P.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

 

10 IS-LM modellen. Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer om offentlig konsumtion G ökar?

 

11. Analysera korrektheten i följande påståenden.

1.      I AS-AD modellen har en ökning av G ingen långsiktig effekt på produktionen Y.

2.      I AS-AD modellen har en ökning av G ingen långsiktig effekt på konsumtionen C.

3.      I AS-AD modellen har en ökning av G ingen långsiktig effekt på investeringarna  I.

 

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Endast påstående 3 är korrekt.

d)      Endast påstående 1 och 2 är korrekta.

e)      Endast påstående 1 och 3 är korrekta.

f)        Endast påstående 2 och 3 är korrekta.

g)      Samtliga påståenden är korrekta.

 

 

 

 

12. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      I Sverige år 2003 var sparandet mindre än investeringarna. Exporten vad därmed mindre än importen.

b)      I Sverige år 2003 var sparandet större än investeringarna. Exporten vad därmed större än importen.

c)      I Sverige år 2003 var sparandet större än investeringarna. Exporten vad därmed mindre än importen.

d)      I Sverige år 2003 var sparandet mindre än investeringarna. Exporten vad därmed större än importen.

 


 

 

SVARSBLANKETT

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga.  Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

 

 

Fråga 1.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 2.     a) o     b) o    c) o     d) o    e) o     f) x     g) o

Fråga 3.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 4.     a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 5.     a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 6.     a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 7.     a) x    b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Pga skrivfel i frågan ger jag rätt för både a ) och b).

Fråga 8.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 9.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 10.   a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 11.   a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 12.   a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o