Dugga 2, Grundkurs i Nationalekonomi, HT 2005

Makroekonomi med tillämpningar, 8 december 2005

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna.

 

Duggan innehåller 12 frågor varav minst 7 ska vara rätt besvarade för betyget godkänt. (Eftersom fråga 6 ströks pga ett skrivfel fordras 6 rätt av återstående 11)   På varje fråga är endast ett svar korrekt. Lycka till!

 

Preliminära svar läggs ut under eftermiddagen på http://hassler-j.iies.su.se


 

 

1.   Vilken av följande är en korrekt definition av begreppet NAIRU (The non-accelerating-inflation rate of unemployment)?

     

a)      NAIRU är den arbetslöshet som är förenlig med Riksbankens inflationsmål.

b)      NAIRU är den inflationsnivå som riksbanken efterstävar.

c)      NAIRU är den inflationsnivå som är förenlig med en icke-ökande arbetslöshet.

d)      NAIRU är den arbetslöshetsnivå som innebär att inflationen är konstant.

Kommentar:  Rätt svar är d). Se definitionen i boken och föreläsningsanteckningarna.

2.   Låt oss jämföra den traditionella och den förväntningsutvidgade Phillipskurvans  (PK) prediktioner i två fall:

1. Arbetslösheten är lika med den naturliga, och

2. Arbetslöheten är lägre än den naturliga.

Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Enligt den traditionella PK är inflationen konstant i fall 1 och ökande i fall 2. Enligt den förväntningsutvidgade är inflationen noll i fall 1 och positiv fall 2.

b)      Enligt den traditionella PK är inflationen noll i fall 1 och positiv i fall 2.
Enligt den förväntningsutvidgade är inflationen konstant i fall 1 och ökande i fall 2.

c)      Enligt den traditionella PK är inflationen konstant i fall 1 och positiv i fall 2. Enligt den förväntningsutvidgade är inflationen noll i fall 1 och ökande i fall 2.

d)      Enligt den traditionella PK är inflationen noll i fall 1 och ökande i fall 2. Enligt den förväntningsutvidgade är inflationen konstant i fall 1 och positiv i fall 2

 

Kommentar: Enligt det generella uttrycket har vi att pt = pet + a(un - ut). För den traditionella Phillipskurvan antar vi att pet =0 och för den förväntningsutvidgade att pet =pet-1. Från detta ser vi att svar b) är rätt.

 

 

3.   Använd Solow-modellen för att besvara följande fråga. Antag att tillväxttakten i teknologifaktorn A är 2% per år, att befolkningstillväxten ökar från 1% till 2% och att ekonomin i utgångsläget är i steady-state (balanserad tillväxt). Vilket av följande påståenden är korrekt? (Notera skillnaden mellan BNP-tillväxt och tillväxt i BNP/capita)

a)      BNP-tillväxten är i utgångsläget 2% och faller temporärt för på lång sikt åter nå 2%.

b)      Tillväxten i BNP/capita är i utgångsläget 2% och faller temporärt för att på lång sikt åter nå 2%.

c)      BNP-tillväxten är i utgångsläget 1% och och ökar för att på lång sikt nå 2%.

d)      Tillväxten i BNP/capita är i utgångsläget 3% och ökar för att på lång sikt nå 4%.

Kommentar: Tillväxten i BNP/capita är lika med tillväxttakten i teknologifaktorn i steady state. Eftersom denna inte ändras är den i utgångsläget och på sikt lika med 2%. Under anpassningsfasen faller K/AN och därmed växer BNP/capita lite långsammare. b) är rätt.


4.   Ange vilken av avslutningarna på följande påstående som är korrekt. Om man studerar tillväxten i OECD-länderna och i Afrika för tiden 1960 och fram till början på 1990-talet finner man att

a)      de OECD-länder som inledningsvis hade hög BNP per capita relativt övriga OECD-länder tenderar att ha vuxit snabbare.

b)      de OECD-länder som inledningsvis hade låg BNP per capita relativt övriga OECD-länder tenderar att ha vuxit snabbare.

c)      både bland OECD-länder och länder i Afrika gäller att de länder som inledningsvis hade hög BNP per capita relativt övriga länder tenderar att ha vuxit snabbare.

d)      både bland OECD-länder och länder i Afrika gäller att de länder som inledningsvis hade låg BNP per capita relativt övriga länder tenderar att ha vuxit snabbare.

Kommentar: Bland OECD ser vi konvergens, men inte om vi också inkluderar Afrika. b) är rätt.

5.   Solow-modellen. Vilket av nedanstående diagram illustrerar bäst vad som händer om deprecieringstakten  faller i Solow-modellen? (Tips: Kom ihåg att investeringsbehovet i Solowmodellen kan skrivas (d +gA+ gN )K/AN ).

Kommentar: Om d faller skiftar investeringsbehovskurvan nedåt. d) är rätt.


6. Använd i denna fråga den förväntningsutvidgade IS-LM modellen. Antag att riksbanken för en expansiv penningpolitik. Antag att detta leder till förväntningar om lägre realräntor och högre produktion i framtiden. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Förändringarna i förväntningarna försvagar effekten på BNP av den penningolitiska expansionen eftersom skiftet i LM-kurvan blir mindre än vid konstanta förväntningar.

b)      Förändringarna i förväntningarna försvagar effekten på BNP av den penningpolitiska expansionen eftersom LM-också IS-kurvan skiftar.

c)      Förändringarna i förväntningarna förstärker effekten på BNP av den penningpolitiska expansionen eftersom skiftet LM-kurvan blir större än vid konstanta förväntningar.

d)      Förändringarna i förväntningarna förstärker effekten på BNP av den finanspolitiska expansionen eftersom också IS-kurvan skiftar.

Kommentar: 1. Förväntningar om lägre ränta och högre produktion leder alltid till att en expansiv politik, oavsett vilken, förstärks. 2. Endast IS-kurvan skiftar, aldrig LM-kurvan. Med kunskap om detta kan man dra slutsatsen att d) måste vara rätt, trots att det blivit ett skrivfel. ”finanspolitiska” ska vara ”penningpolitiska”.  Trots detta stryks frågan.

7.   Antag att  uppvisar konstant skalavkastning, är ökande I både K och L samt har avtagande marginalavkastning i K och L. Antag också att F(1,1) = 1.Analysera vilka av följande påståenden som måste vara falska.

1.      F(2,2) = 2 och F(3,3) = 2,9

2.      F(2,2) = 2 och F(2,3) = 2,9.

3.      F(3,2) = 1,9.

 

a)      Endast påstående 1 måste vara falskt.

b)      Endast påstående 2 måste vara falskt.

c)      Endast påstående 3 måste vara falskt.

d)      Endast påstående 1 och 2 måste vara falska.

e)      Endast påstående 1 och 3 måste vara falska.

f)        Endast påstående 2 och 3 måste vara falska.

g)      Samtliga påståenden måste vara falska.

Kommentar: 1 är uppenbart inte konsistent med konstant skalavkastning. 2. är konsistent med alla antaganden. 3. är inte konsistent med antagandena eftersom F(2,2) måste vara 2 och eftersom F är ökande så måste F(2,2)>2. Svaret är e).

8.   Vilken av följande meningar förklarar bäst vad som menas med begreppet ”rationella förväntningar”?

a)      Konsumenterna är rationella nog att inse att sänkta skatter idag alltid leder till högre skatter i framtiden.

b)      Individerna är framåtblickande och har full information om vad som kommer att hända i framtiden.

c)      Individerna gör sitt bästa för att förutspå utfallet av varibler som påverkar dem.

d)      Individerna inser att även politikerna är rationella nyttomaximerare som inte alltid håller vad de lovar.

Kommentar: Enligt Blanchards diskusion om rationella förväntningar är c) det bästa alternativet. a) och b) är klart fel. d) är möjligen ett exempel på rationella förväntningar, men definitivt inte en definition. c) är rätt

9.   Antag att Riksbanken går ut med information om att man avser att höja räntan i framtiden. Analysera korrektheten i följande påståenden inom ramen för IS-LM modellen med förväntningar.

1.   Om individerna i ekonomin redan har förutspått att riksbanken skulle höja räntan får utspelet inga effekter.

      2.   Om utspelet leder till förväntningar om högre framtida ränta skiftar IS-kurvan inåt/nedåt och nuvarande produktionen faller.         

      3.   Om utspelet leder till förväntningar om högre ränta skiftar LM-kurvan inåt/uppåt och även nuvarande ränta går upp.

 

a)      1 är sant, 2 och 3 falskt.

b)      2 är sant, 1 och 3 falskt.

c)      3 är sant, 1 och 2 falskt. 

d)      1 och 2 är sanna, 3 falskt.

e)      1 och 3 är sanna, 2 är falskt.

f)        2 och 3 är sanna, 1 är falskt.

g)      1, 2 och 3 är alla sanna.

 

Kommentar: Om inte förväntningarna ändras så sker inget i IS-LM modellen pga utspelet. 1 är sant. Förväntningar skiftar endast IS-kurvan aldrig LM-kurvan. 2 är rätt men inte 3. Svaret är d).

10.   Avsluta följande påstående på ett korrekt sätt. En skillnad mellan IS-LM utan och med förväntningar är att i modellen med förväntningar är

a)      IS kurvan brantare eftersom en förändring i nuvarande ränta vid oförändrade förväntningar om framtida räntor inte påverkar investeringarna särskilt mycket.

b)      IS kurvan brantare eftersom en förändring i nuvarande ränta påverkar förväntningarna om framtida räntor och därmed investeringarna.

c)      LM- kurvan brantare eftersom en förändring i penningmängden har liten effekt på räntan vid oförändrade förväntningar.

d)      LM- kurvan brantare eftersom en förändring i nuvarande ränta har liten effekt på penningefterfrågan vid oförändrade förväntningar.

Kommentar: Endast IS-kurvan påverkas av förväntningar. Denna är ritad för konstanta förväntningar a) är rätt.

11. Analysera korrektheten i följande påståenden.

1.      Enligt Solowmodellen konvergerar olika länder till samma nivå i BNP/capita på lång sikt eftersom skillnader i sparandet utjämnas via gränsöverskridande investeringar (FDI).

2.      Enligt Solowmodellen konvergerar olika länder till samma nivå i BNP/capita på lång sikt förutsatt att deras sparkvot är densamma.

3.      Enligt Solowmodellen är tillväxttakten i BNP/capita exogen och bestämd av tillväxttakten i teknikfaktorn.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Endast påstående 3 är korrekt.

d)      Endast påstående 1 och 2 är korrekta.

e)      Endast påstående 1 och 3 är korrekta.

f)        Endast påstående 2 och 3 är korrekta.

g)      Samtliga påståenden är korrekta.

Kommentar: Solowmodellen är en modell för en sluten ekonomi så 1 är fel. 3 är klart rätt. Vad gäller 2 så har vi mest pratat om skillander mellan länder i sparkvoten. Men också deprecieringstakt, tillväxttakt i befolkning och teknologi samt produktionsfunktion måste vara desamma för att konvergens ska uppstå. Jag ger rätt för både svar c) och f).

12. Antag att ekonomin har en sparkvot som är högre än gyllene regelns sparkvot.  Antag att sparkvoten nu ökar. Vilket av följande påståenden är korrekt inom ramen för en Solow modell utan tillväxt I teknologifaktorn och befolkningen? (Tips: 1. Om sparandet går upp, vad händer med konsumtionen på riktigt kort sikt? 2. Vad innebär gyllene regelns sparkvot?)

a)      BNP ökar på sikt. Konsumtionen faller på kort sikt men ökar på lång sikt.

b)      BNP ökar på sikt. Konsumtionen faller både på kort och lång sikt.

c)      BNP ökar på sikt. Konsumtionen ökar både på kort och lång sikt.

d)      BNP faller på sikt. Konsumtionen faller på kort sikt men ökar på lång sikt.

e)      BNP faller på sikt. Konsumtionen faller både på kort och lång sikt.

f)        BNP faller på sikt. Konsumtionen ökar både på kort och lång sikt.

 

Kommentar: BNP i steady state ökar alltid om sparkvoten går upp. På kort sikt, innan kapitalstocken hunnit anpassas måste konsumtionen gå ned om mer av inkomsterna sparas. Konsumtionen maximeras i steady state om sparkvoten är lika med gyllene regelns. Om sparkvoten ökar över denna nivå faller alltid konsumtionen i steady state. Svaret måste alltså vara b).

 

SVARSBLANKETT

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga.  Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Preliminära svar Denna version 9/12 2005 kl 21.25

Fråga 1.     a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 2.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 3.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 4.     a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 5.     a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 6.     a) x    b) x    c) x    d) x    e) x    f) x     g) x Frågan stryks.

Fråga 7.     a) o     b) o    c) o     d) o    e) x    f) o     g) o

Fråga 8.     a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 9.     a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 10.   a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 11.   a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) x     g) o

Jag ger här rätt för både c) och f).

Fråga 12.   a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o