STOCKHOLMS UNIVERSITET

Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: Makroteori med tillämpningar 10 p.

Söndagen den 11 februari 2007

 

Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och kontrollera löpande klockan. Se till att inte i onödan fastna på vissa frågor eftersom tentan är lång. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Tentamen består av en A-del och en B-del.

Del A består av fråga 1-3. Fråga 1-2 består av vardera 10 delfrågor av flervalstyp värda en poäng per styck motsvarande de två duggorna. Om du har credit för dugga 1 har du automatiskt 10 poäng på fråga 1 och behöver således inte göra denna. Samma sak gäller fråga 2 och dugga 2. Godkänd seminarieuppgift ger på samma sätt automatiskt 10 poäng på fråga 3 som består av öppna frågor sammanlagt värda 10 poäng. För dem som gör hela eller delar av Del A räknas det sammanlagda antalet poäng till tentamensresultatet och inga minimigränser finns.

Endast nyregistrerade studenter heltidskursen HT 2006 har möjlighet att tillgodoräkna sig credit på denna tentamen. Resultat från tidigare terminer får inte tillgodoräknas.

Observera att rätt besvarad fråga vid en tentamen aldrig kan räknas tillgodo vid omtentamen.

Del B består av fråga 4-5. Fråga 4 består av 20 delfrågor av flervalstyp värda ett poäng styck.  Fråga 5 består av 5 öppna delfrågor vardera värda 10 poäng. Tänk på att beskriva tydligt logiken bakom dina svar. Det måste vara möjligt att följa ditt sätt att analysera och resonera. Att t.ex. endast rita ett diagram utan förklarande text kan inte ge full poäng.

Betygsgränser: Endast det totala antalet poäng har betydelse för tentamensbetyget. Följande betygsgränser gäller. A:90-100, B:75-89, C:60-74, D:50-59, E:40-49, FX:30-39 samt F:0-30. De två lägsta betygen: FX och F innebär underkänt. Betygen A och B motsvarar VG.

Svar: Svar på flervalsfrågor ges på bifogad svarsblankett. Endast ett svar per fråga ska anges. Ange det bästa svaret om du tycker fler än ett är tänkbara. SKRIV PÅ RÄTT BLANKETT! Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten. Fråga 3 och fråga 5 besvaras på separata blad! Skriv namn, personnummer och frågans nummer på varje blad. Förklara begrepp och symboler. Tänk på att skriva läsligt! Oläsliga svar rättas inte.

Rätta svar på flervalsfrågorna anslås på http://hassler-j.iies.su.se/ (eller via http://hassler.se). Resultat anslås senast den 2 mars.


Del A

Fråga 1

(Behöver ej besvaras om du klarat dugga 1 som nyinskriven under HT 06.)

 

i.    Antag att en ekonomi bara producerar bilar och att man år 2005 producerade 10 bilar som vardera kostade 200 000 kronor. År 2006 gjordes ett modellbyte och de nya bilarna bedömdes ha en bättre kvalitet som gjorde att de var värda 5% mer den tidigare modellen. År 2006 tillverkades 10 bilar av den nya sorten och deras pris var 220 000 styck. Vad är real BNP år 2006 om 2005 är basår?

a)      Real BNP är 1,9 miljoner.

b)      Real BNP är 2,0 miljoner.

c)      Real BNP är 2,1 miljoner.

d)      Real BNP är 2,2 miljoner.

e)      Real BNP är 2,3 miljoner.

 

ii. I begreppet pengar inkluderar vi:

1.      Sedlar och mynt.

2.      Kreditkort

3.      Statsobligationer.

 

a)      Endast 1.

b)      Endast 1 och 2.

c)      Endast 1 och 3.

d)      Både 1, 2 och 3.

 

iii. Vad av följande skiftar LM-kurvan.

1.      Ökad autonom konsumtion.

2.      Ökade skatter.

3.      Ökad penningmängd.

a)      Endast 1.

b)      Endast 2.

c)      Endast 3.

d)      Endast 1 och 2.

e)      Endast 1 och 3.

f)        Endast 2 och 3

g)      Både 1, 2 och 3..

 

iv. Vilket av följande skiftar AD-kurvan?

1.      Sänkt förväntad prisnivå.

2.      Sänkta skatter.

a)      Både 1 och 2.

b)      Bara 1.

c)      Bara 2.

d)      Vare sig 1 eller 2.

 

v. Antag att Federal Reserve minskar penningmängden. Enligt de empiriska undersökningar som redovisas i Blanchard, vilket av följande påståenden beskriver bäst effekterna av detta på två års sikt?

a)      BNP faller omedelbart för att därefter stiga. Priserna är oförändrade. Arbetslösheten ökar och förblir hög.

b)      BNP faller gradvis över perioden. Priserna faller omedelbart och förblir låga. Arbetslösheten ökar och förblir hög.

c)      BNP faller gradvis över perioden men återhämtar sig något mot slutet av perioden. Priserna är oförändrade i början men faller något mot slutet av perioden. Arbetslösheten ökar men faller tillbaka mot slutet av perioden.

d)      BNP faller omedelbart för att därefter stiga. Priserna faller omedelbart men återhämtar sig mot slutet av perioden. Arbetslösheten ökar och förblir hög.

vi. Antag att prisnivån faller. I IS-LM modellen leder det till att:

a)      Produktionen ökar eftersom lägre priser ger större efterfrågan.

b)      Produktionen minskar eftersom företagens utbud av varor faller.

c)      Efterfrågan på pengar minskar så räntan faller.

d)      Efterfrågan på pengar ökar eftersom produktionen ökar så räntan stiger.

vii.Varför lutar AD-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till större efterfrågan på pengar, priset på obligationer faller då, räntan blir därför högre vilket minskar investeringarna. Detta minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

viii. I AS-AD modellen bestäms prisnivån som en funktion av produktionen, givet exogena variabler (AS-kurvan). Vad är rätt om denna prissättningmodell?

1.      Om föräntade priser ökar med 10% ökar också faktiska priser med 10%.

2.      Om förväntade priser ökar så faller reallönen.

 

a)      Vare sig 1 eller 2 är korrekta.

b)      Endast 1, men inte 2.

c)      Endast 2, men inte 1.

d)      Både 1 och 2 är sanna.

 

ix. Antag att regeringen för en expansiv finanspolitik genom att minska skatterna samt att arbetslösheten i utgångsläget är på sin naturliga nivå. Använd AS-AD modellen för att analysera följande påståenden om vad som händer på medellång sikt. 

1) Produktionen återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

2) Privat konsumtion återgår sikt till sin ursprungliga nivå.

3) Investeringarna återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

a)      Endast påstående 1 är sant.

b)      Påstående 1 och 2 är sanna och 3 är falskt.

c)      Påstående 1 och 3 är sanna och 2 är falskt.

d)      Samtliga påståenden är sanna.

e)      Inga påståenden är sanna.

x.   Antag att den naturliga arbetslösheten i Sverige är 5%. Vilka av följande faktorer har en direkt påverkan på denna nivå?

1. Förändringar i arbetslöshetsersättningens storlek.

2. Förändrat antal personer i arbetskraften, t.ex. pågrund av demografiska förändringar.

3. Förändringar i finanspolitiken.

a)      Endast 1, men inte 2 och 3.

b)      Endast 2, men inte 1 och 3.

c)      Endast 3, men inte 1 och 2.

d)      Endast 1 och 2, men inte 3.

e)      Endast 1 och 3, men inte 2.

f)        Endast 2 och 3, men inte 1.

g)      Samtliga faktorer 1, 2 och 3.

Fråga 2

(Behöver ej besvaras om du klarat dugga 2 som nyinskriven under HT 06.)

i.    Antag att öppen ränteparitet är uppfyllt. Beräkna den inhemska räntan givet följande (delvis överflödiga) data. Utländsk ränta = 5%, BNP-tillväxt = 3%, förväntad depreciering av inhemsk valuta = 2%, förväntad inflation = 1%.

a)      Den inhemska räntan är 3%

b)      Den inhemska räntan är 4%.

c)      Den inhemska räntan är 7%.

d)      Den inhemska räntan är 8%.

 

ii. Vilken av följande är den bästa beskrivningen av NAIRU?

a)      NAIRU är den inflationstakt som ger full sysselsättning.

b)      NAIRU är den inflationstakt som leder till att den naturliga arbetslöshetsnivån uppnås på sikt.

c)      NAIRU är den av Riksbanken valda målsättningen för inflationen, dvs 2% plus minus 1%.

d)      NAIRU är den arbetslöshetsnivå som leder till att inflationen blir i nivå med Riksbankens mål.

e)      NAIRU är den arbetslöshetsnivå som leder till att inflationen är konstant.

 

iii.   Solow-modellen. Vilket av nedanstående diagram illustrerar bäst vad som händer om tillväxttakten i teknologifaktorn ökar i Solow-modellen?

 

iv. Antag att sparkvoten ökar. Vilka av följande påståenden är sanna enligt Solow-modellen givet att alla övriga exogena variabler är oförändrade.

1.      Konsumtionen per capita faller omedelbart (hoppar nedåt).

2.      Produktionen per capita ökar på lång sikt endast om sparkvoten i utgångsläget var lägre än i ”golden rule”.

 

a)      Påstående 1 och 2 är båda falska.

b)      Påstående 1 är sant och 2 falskt.

c)      Påstående 1 är falskt och 2 sant.

d)      Båda påståendena är sanna.

v. Ett högt värde på Tobins-q för ett företag betyder att;

a)      Cash-flow (löpande inkomster) är högt och företaget kan därför investera utan att behöva låna till finansieringen.

b)      Cash-flow (löpande inkomster) är högt i företaget vilket innebär att aktiepriset kommer att stiga.

c)      Nuvärdet av de vinster installerat kapital i företaget förväntas generera är högt i förhållande till inköpspriset för nytt kapital. På marginalen lönar sig det därför att öka kapitalstocken.

d)      Inköpspriset på nytt kapital är högt i förhållande till marknadsvärdet på installerat kapital. Företaget bör därför sälja sitt kapital eller investera mindre.

vi. Permanentinkomsthypotesen bygger på iden att:

1.      individerna sparar och lånar så att de jämnar ut sin konsumtion även om inkomsterna varierar.

2.      individerna föredrar en konstant inkomst över en som varierar över tiden.

a)      1 och 2 är båda falska.

b)      1 är sant och 2 falskt.

c)      1 är falskt och 2 sant.

d)      Både 1 och 2 är sanna.

vii. Med begreppet nominella trögheter (nominal rigidities) menas att:

1.      Priser och löner sätts i nominella termer för en viss tid och är svåra att ändra på kort sikt.

2.      Det tar tid innan förändringar i nominalräntan får effekt på BNP eftersom företagens investeringar inte kan förändras ögonblickligen.

a)      Beskrivning 1 och 2 är båda falska.

b)      Beskrivning 1 är sann och 2 falsk.

c)      Beskrivning 1 är falsk och 2 sann.

d)      Båda beskrivningarna är sanna

viii. Låt oss studera produktionsfunktionen F(K,L). Antag också att F(1,1) = 1, F(2,1) = 2 samt att F är strikt ökande i båda sina argument. Analysera följande påståenden!

1.      F uppvisar konstant skalavkastning.

2.      F uppvisar avtagande marginalavkastning.

a)      1 är sant och 2 är sant.

b)      1 är sant och 2 är falskt.

c)      1 är sant men uppgifterna räcker inte för att avgöra påståenden 2.

d)      1 är falskt och 2 är sant.

e)      1 är falskt och 2 är falskt.

f)        1 är falskt men uppgifterna räcker inte för att avgöra påståenden 2.

ix. Med ordet stagflation menas:

a)      En kombination av låg arbetslöshet och låg inflation.

b)      En kombination av hög arbetslöshet och hög inflation.

c)      En kombination av låg arbetslöshet och hög inflation.

d)      En kombination av hög arbetslöshet och låg inflation.

e)      Stagflation är inte ett vedertaget begrepp i nationalekonomi.

x.   Använd AS-AD med dess underliggande IS-LM modell för att analysera följande fråga. Antag att ekonomin är i jämvikt men att lönesättarnas prisförväntningar plötsligt ökar, dvs den förväntade inflationen ökar. Vad händer?

1.      Priserna ökar.

2.      Räntan ökar.

a)      1 och 2 är båda sanna.

b)      1 är falskt och 2 är sant.

c)      1 och sant och 2 är falskt.

d)      1 och 2 är båda falska.

e)      Både påståendena är oklara eftersom effekterna beror på hur AD-kurvan skiftar.


Fråga 3

(Behöver ej besvaras om du klarat seminarieserien som nyinskriven under HT 06.)

 

i. Analysera effektera på öppen arbetslöshet, löner och sysselsättning om aktiv arbetsmarknadspolitik införs eller utvidgas.Utgå från den modell som Forslund & Holmlund beskriver i artikeln Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik”.

 

ii. Gör en kortfattad beskriving av de viktigaste ingredienserna i det svenska växelkurssystemet under:

·        den klassiska guldstandarden 1881-1913

·        Bretton Woods-perioden

·        Perioden fram till 1992.

·        Perioden därefter.

 

 

iii. Under 1990-talet har målet stabila offentliga finanser preciserats och fått en institutionell ram. Viktiga delar i är utgiftstaket, saldomålet och budgetbalans i kommuner och landsting. Beskriv dessa och de argument de vilar på.


Del B

Fråga 4.

i. Nedan beskrivs tre centrala teorier i doktrinhistorien.

      1. Vilkoret att alla marknader ska vara i jämvikt bestämmer alla priser minus ett, dvs endast relativpriserna kan bestämmas från marknadsjämvikt.

      2. Genom den internationella handeln kommer en specialisering att ske så att länder exporterar produkter som använder relativt mycket av de produktionsfaktorer landet har relativt mycket av.

      3. Eftersom man inte kan jämföra olika individers nytta kan man endast påstå att en förändring är till det bättre om ingen får det sämre och minst en person får det bättre.

Vilka är upphovsmännen till de tre teorierna?

 

a)      1-Marx, 2-Smith, 3-Malthus

b)      1-Bentham, 2-Ohlin, 3-Marx

c)      1-Pareto, 2-Smith, 3-Ricardo

d)      1-Pareto, 2-Ricardo, 3-Smith

e)      1-Walras, 2-Ohlin, 3-Pareto

ii. I artikeln ”Ekonomisk tillväxt” diskuterar Erixon TFP (total faktorproduktivitet) och ALP (arbetsproduktivitet). Analysera av följande påståenden!

1.      En ökning av mängden kapital per arbetare påverkar TFP positivt.

2.      En ökning av mängden kapital per arbetare påverkar ALP positivt

3.      En ökning av mängden arbetade timmar per kapitalenhet påverkar ALP positivt.

a)      Samtliga påståenden är falska.

b)      Påstående 1 är sant, påstående 2 och 3 är båda falska.

c)      Påstående 2 är sant, påstående 1 och 3 är båda falska.

d)      Påstående 3 är sant, påstående 1 och 2 är båda falska.

e)      Påstående 1 och 2 är båda sanna, påstående 3 är falskt.

f)        Påstående 1 och 3 är båda sanna, påstående 2 är falskt.

g)      Påstående 2 och 3 är båda sanna, påstående 1 är falskt

h)      Samtliga påståenden är sanna.

iii. Antag att öppen ränteparitet gäller mellan Sverige och USA. Antag också att räntan är 4% per år i Sverige och 5% per år i USA. Antag att en dollar kostar 7 kronor. Vad förväntas en dollar kosta om ett år?

a)      Går ej att beräkna med given information.

b)      7,07 kronor.

c)      6,93 kronor.

d)      7 kronor.

 

iv. Antag att regeringen för en expansiv finanspolitik genom att öka den offentliga konsumtionen samt att arbetslösheten i utgångsläget är på sin naturliga nivå. Använd AS-AD modellen för att analysera följande påståenden. 

1) Produktionen ökar men återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

2) Konsumtionen ökar men återgår på sikt till sin ursprungliga nivå..

a)      Påstående 1 och 2 är båda falska.

b)      Påstående 1 är sant och 2 falskt.

c)      Påstående 1 är falskt och 2 sant.

d)      Båda påståendena är sanna.

v. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Om riksbanken köper obligationer ökar penningmängden och räntan faller.

b)      Om riksbanken köper obligationer minskar penningmängden och räntan faller.

c)      Om riksbanken köper obligationer ökar penningmängden och räntan ökar.

a)      Om riksbanken köper obligationer minskar penningmängden och räntan ökar.

vi. Nedan beskrivs tre centrala teorier i den klassiska doktrinhistorien.

      1. En ökning i reallönerna leder till snabbare befolkningstillväxt, vilket pressar tillbaka lönerna till existensminimum.

      2. Om människor drivs av egenintresset kommer “den osynliga handen” att leda till det allmänna bästa.

      3. Om två länder börjar handla med varandra kommer de att kunna specialisera sig på den typ av produktion där de har komparativa fördelar vilket är till nytta för dem båda.

Vilka är upphovsmännen till de tre teorierna?

a)      1-Marx, 2-Smith, 3-Malthus

b)      1-Bentham, 2-Mill, 3-Smith

c)      1-Malthus, 2-Smith, 3-Ricardo

d)      1-Malthus, 2-Marx, 3-Bentham

e)      1. Marx, 2 Smith, 3 Ohlin.

f)        1. Smith, 2 Marx, 3 Ohlin.

 

vii. Vilken policy-mix är mest lämplig om man vill öka BNP utan att handelsbalansen påverkas?

a)      Expansiv finanspolitik i kombination med expansiv penningpolitik.

b)      Expansiv finanspolitik i kombination med stram penningpolitik.

c)      Expansiv penningpolitik i kombination med stram finanspolitik.

d)      Stram finanspolitik i kombination med stram penningpolitik.

e)      Detta resultat är omöjligt att uppnå eftersom handelsbalansen styrs av den utländska efterfrågan.

viii. Solow-modellen. Antag att ekonomin är i steady state och att BNP växer med 3% med en befolkningstillväxt på 0%. Antag att mängden personer i arbetskraften plötsligt ökar och dessa direkt får jobb. Vad händer?

a)      BNP ökar direkt, därefter är tillväxttakten i BNP 3%.

b)      BNP ökar direkt, därefter är tillväxttakten under en övergångsfas större än 3%.

c)      BNP ökar direkt, därefter är tillväxttakten under en övergångsfas lägre än 3%.

d)      Denna fråga kan inte analyseras i Solow-modellen.

ix. Antag att produktionsfunktionen Y=F(K,L) uppvisar konstant skalavkastning men avtagande marginalavkastning för produktionsfaktorerna K,L. Vilka av följande påståenden är då sanna?

1.      Om K och L växer med 1 respektive 2 % per år växer Y med 3 %.

2.      Om K ökar med 2% och Y med 3% ökar L med mer än 3%

a)      Båda påståendena är falska.

b)      Båda påståendena är sanna.

c)      Påstående 1 är sant och påstående 2 falskt.

d)      Påstående 2 är sant och påstående 1 falskt.

 

x. Använd AS-AD modellen för att analysera effekterna av en expansiv finanspolitik som införs tidpunkt t0. Följande diagram har tid på x-axeln och produktion på y-axeln. Vilket diagram beskriver bäst vad som händer med produktionen?

 

xi. Antag att löneandelen är 2/3, att BNP växer med 5%, kapitalstocken med 6% och arbetskraften med 3%. Enligt så kallad tillväxtbokföring är då tillväxttakten i TFP (Solow-residualen)

a)      1%.

b)      5%.

c)      7%.

d)      Inget av ovanstående.

xii. Använd AS-AD modellen för att analysera effekterna av en sänkning av skatterna som införs tidpunkt t0. Följande diagram har tid på x-axeln och konsumtion på y-axeln. Vilket diagram beskriver bäst vad som händer med konsumtionen? (Tips: bestäm först vad som händer med produktionen, utnyttja därefter att C=C( Y-T)).

 

xiii. Vilket av nedanstående avslutningar på följande påstående är korrekt. En sänkning av den reala växelkursen e (med andra ord en depreciering/valutaförsvagning) leder till att

a)      exportvolymen ökar, importvolymen minskar och det inhemska reala priset på en given importvolym ökar. Effekten på handelsbalansen (nettoexporten, NX) är positiv om de första två effekterna dominerar.

b)      exportvolymen ökar, importvolymen minskar och det inhemska reala priset på en given importvolym ökar. Effekten på handelsbalansen (nettoexporten, NX) är positiv om den sista effekten dominerar.

c)      exportvolymen minskar, importvolymen ökar och det inhemska reala priset på en given importvolym ökar. Effekten på handelsbalansen (nettoexporten, NX) är positiv om den sista effekten dominerar.

d)      exportvolymen minskar, importvolymen ökar och det inhemska reala priset på en given importvolym minskar. Effekten på handelsbalansen (nettoexporten, NX) är positiv om de första två effekterna dominerar.

 

xiv Antag att högerledet i den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan ges av

Antag att arbetslösheten är 2%. Vad blir inflationen?

a)      2%.

b)      3%.

c)      6%

d)      kan inte beräknas med given information.

 

xv. Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Om konsumtionen ökar i en öppen ekonomi spiller en del av efterfrågeökningen över på utlandet. ZZ-kurvan blir därför flackare (mindre brant) än DD-kurvan.

2.      En ökning i G leder till ett skift uppåt i ZZ-kurvan.

 

a)      Endast 1 är sant.

b)      Endast 2 är sant.

c)      Båda påståendena är sanna.

d)      Inget påstående är sant.

 

xvi. Antag att skatterna höjs. Vad händer i IS-LM modellen på medellång sikt när priserna anpassat sig?

a)      IS-kurvan skiftar succesivt tillbaka till sitt urspungliga läge. LM-kurvan är opåverkad under hela anpassningsfasen.

b)      IS-kurvan skiftar forsätter att skifta inåt under anpassningsfasen. LM-kurvan är opåverkad under hela anpassningsfasen.

c)      LM-kurvan skiftar inåt/uppåt under anpassningsfasen. IS skiftar inåt när skatten höjs men är sedan opåverkad under hela anpassningsfasen.

d)      LM-kurvan skiftar utåt/nedåt under anpassningsfasen. IS skiftar inåt när skatten höjs men är sedan opåverkad under hela anpassningsfasen.

e)      LM-kurvan skiftar utåt/nedåt under anpassningsfasen. IS skiftar inåt när skatten och fortsätter att skifta inåt under anpassningsfasen.

 

xvii. Den så kallade J-kurveffekten innebär att de kortsiktiga effekterna av en depreciering inte är identiska med de långsiktiga. Analysera nedanstående påståenden om J-kurveffekten.

1.      Effekten av en depreciering på nettoexporten är i normala fall positiv på lång sikt. På kort sikt är den mindre positiv eller t.o.m. negativ.

2.      J-kurveffekten beror på att det tar tid för export och importvolymerna att ändras efter en prisförändring.

a)      Påstående 1 och 2 är båda falska

b)      Påstående 1 är sant och 2 falskt.

c)      Påstående 1 är falskt och 2 sant.

d)      Påstående 1 och 2 är båda sanna.

 

xviii. Vilka av följande påståenden är sanna?

1.      Enligt den förväntningsutvidgade Phillipskurvan och NAIRU-modellen leder en hög inflation till att arbetslösheten går ned.

2.      Enligt den förväntningsutvidgade Phillipskurvan och NAIRU-modellen leder en hög arbetslöshet till att inflationen går ned

a)      Endast påstående 1 är sant.

b)      Endast påstående 2 är sant.

c)      Båda påståendena är sant.

d)      Inget påstående är sant.

 

xix. Vilka av följande förändringar kan illustreras som ett skift uppåt av ZZ-kurvan medan DD-kurvan ligger still som i nedanstående diagram?

1.      Ett fall i den reala växelkursen.

2.      En skattesänkning.

a)      Endast 1.

b)      Endast 2.

c)      Båda 1 och 2

d)      Vare sig 1 eller 2.

 

xx. Använd Solow-modellen för att besvara följande fråga. Antag att tillväxttakten i teknologifaktorn A är 2% per år, att befolkningstillväxten ökar från 1% till 2% och att ekonomin i utgångsläget är i steady-state (balanserad tillväxt). Vilket av följande påståenden är korrekt? (Notera skillnaden mellan BNP-tillväxt och tillväxt i BNP/kapita)

a)      BNP-tillväxten är i utgångsläget 3% och ökar för att på lång sikt nå 4%.

b)      Tillväxten i BNP/kapita är i utgångsläget 1% och ökar för att på lång sikt nå 2%.

c)      BNP-tillväxten är i utgångsläget 2% och faller temporärt för att på lång sikt åter nå 2%.

d)      Tillväxten i BNP/kapita är i utgångsläget 3% och ökar för att på lång sikt nå 4%.


OBS! Besvara varje delfråga på separata blad och skriv namn och personnummer på varje.

Fråga 5:1

Antag att BNP befinner sig på sin naturliga nivå. Regeringen genomför nu en sänkning av inkomstskatten utan att en motsvarande utgiftsminskning görs. Visa konsekvenserna av detta på kort och meddellång sikt i ett IS-LM diagram och i ett AS-AD diagram. Beskriv i diagram med tid på x-axeln vad som händer med produktion, konsumtion och investeringar över tiden.

Fråga 5:2

Idag kostar en dollar cirka 7 kronor. Antag att priset på dollar skulle öka till 8 kronor. Var noga med att först reda ut om detta är en appreciering (valutaförstärkning) eller depreciering (valutaförsvagning). Analysera effekterna av kursförändringen på den svenska ekonomin med hjälp av 45 graders diagrammet för varumarknaden i en öppen ekonomi. Förklara vad DD och ZZ kurvorna representerar. Vad kan vi säga om hur konsumtion, produktion, och handelsbalans förändras omedelbart och på lite längre sikt?

Fråga 5:3

Sambandet mellan vakanser och arbetslöshet kan illustrera i en s.k. Beveridgekurva. Illustrera och förklara denna. Förklara hur och varför en sådan kurva kan skifta.

Fråga 5:4

Illustrera effekterna på produktion, ränta och växelkurs av en kontraktiv penningpolitik. Använd Mundell-Flemmings utvidgning av IS-LM modellen. I denna modell verkar penningpolitiken genom två kanaler, inte bara den direkta effekten av räntan på investeringarna. Vilken är den andra kanalen. Förklara!

Fråga 5:5

I många länder har man val att delegera penningpolitiken till en självständig riksbank med ett inflationsmål. Vilka är argumenten för en sådan delegering? Det pågår också en diskussion om vilken nivå inflationsmålet bör ligga på. Diskutera argumenten för och emot en höjning av det nuvarande målet 2% +-1%.

 

 


SVARSBLANKETT Fråga 1 och 2.

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga. Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

 

Fråga 1

i.                a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

ii.                a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

iii.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

iv.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

v.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

 

vi.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

vii.             a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

viii.             a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

ix.               a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

x.               a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

 

Fråga 2

i.                a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

ii.                a) o     b) o    c) o     d) o    e) ®     f) o     g) o  h) o

iii.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

iv.               a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

v.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

 

vi.               a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

vii.             a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

viii.             a) o     b) o    c) o     d) o    e) o     f) ®     g) o  h) o

ix.               a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

x.               a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

 


SVARSBLANKETT Fråga 4.

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga. Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

Fråga 4

i.                a) o     b) o    c) o     d) o    e) ®     f) o     g) o  h) o

ii.                a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

iii.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

iv.               a) o     b) o    c) o     d) ®    e) o     f) o     g) o  h) o

v.               a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

 

vi.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

vii.             a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

viii.             a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

ix.               a) o     b) o    c) o     d) ®    e) o     f) o     g) o  h) o

x.               a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

 

xi.               a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

xii.              a) o     b) o    c) o     d) ®    e) o     f) o     g) o  h) o

xiii.             a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

xiv.             a) o     b) o    c) o     d) ®    e) o     f) o     g) o  h) o

xv.              a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

 

xvi.             a) o     b) o    c) o     d) ®    e) o     f) o     g) o  h) o

xvii.            a) o     b) o    c) o     d) ®    e) o     f) o     g) o  h) o

xviii.           a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

xix.             a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o

xx.              a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o  h) o