STOCKHOLMS UNIVERSITET

Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Söndagen den 12 februari 2006

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Tentamen består av 2 delar. Nyregistrerade studenter HT05 som klarat duggan ska ej göra del 1. Samtliga övriga skrivande ska göra del 1 som består av 10 delfrågor. För godkänt på del 1 fordras 6 rätt, 8 rätt ger VG.

Del 2 av tentamen består av 12 delfrågor som ska besvaras av samtliga studenter. 7 rätt ger godkänt och 10 rätt ger VG. För betyget godkänt på hela tentamen fordras godkänt på båda delarna. För nyregistrerade studenter HT05 med godkänd dugga fordras godkänt på del 2. För betyget VG fordras VG på båda delarna men för nyregistrerade studenter HT05 med godkänd dugga fordras VG på del 2 för betyget VG på hela tentamen.

Observera att rätt besvarad fråga vid en tentamen aldrig kan räknas tillgodo vid omtentamen.

Notera att på varje fråga är endast ett svar korrekt.

Preliminära svar kommer att läggas ut på hemsidan http://hassler-j.iies.su.se/ under kvällen den 12/2.

Lycka till!

 


Del 1           

1.   Utgå ifrån en IS-LM modell. Antag att riksbanken sänker räntan genom att öka penningmängden. I vilket av följande fall blir effekten på räntan stor i förhållande till effekten på produktionen?

a)      LM – är flack (dvs, nästan horisontell).

b)      LM-kurvan är brant.

c)      IS-kurvan är flack.

d)      IS-kurvan är brant.

2. Jämför länderna A och B. I båda länderna är PPP-justerad växelkurs 1000 miljarder dollar. Även nominell BNP i gemensam valuta (dvs, icke PPP-justerad) är 1000 miljarder doller i de båda länderna. I land A används dollar och i land B används kronor. I utgångsläget är officiell växelkurs 10 kronor/dollar. Därefter apprecierar plötsligt växelkursen i land A till 11 kronor/dollar utan att prisnivån i något av länderna påverkas. Analysera följande påståenden.

1.      Efter förändringen i växelkursen är PPP-justerad BNP högre i land A.

2.      Efter förändringen i växelkursen är nominell BNP i gemensam valuta högre i land A.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

3.   Den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan kan skrivas . Antag att i ett utgångsläge arbetslösheten är lika med den naturliga. Lönesättarna blir nu mer okänsliga för arbetslösheten, t.ex., på grund av att insiders med lägre arbetslöshetsrisk får större inflytande över fackföreningarna. Detta leder till att den inflationen

a)      ökar.

b)      minskar.

c)      blir oförändrad.

d)      kan ej klart bestämmas i modellen.

 

4.   Ange korrekt fortsättning på följande påstående. Med begreppet monetär neutralitet (pengars neutralitet eller ”monetary neutrality”) menas att

a)      en ökning av penningmängden inte påverkar produktion och andra reala variabler på tillräckligt lång sikt.

b)      en ökning av penningmängden inte påverkar vare sig priser, produktion, eller andra reala variabler på tillräckligt lång sikt.

c)      en självständig riksbank anpassar penningmängden till efterfrågan på pengar så att inflationen inte ökar.

d)      en självständig riksbank anpassar penningmängden till efterfrågan på pengar så penningmarknaden kommer i jämvikt.

 

5.   Antag i denna fråga att aggregerad varuefterfrågan ges av

där Y är produktion/inkomst, I investeringar och G offentlig konsumtion och där konsumtionsfunktionen specificieras till

Sätt c0=1, c1=0.5,  T=0.5, I=0.5 och G=0.5.

Beräkna konsumtionen (inte produktionen) i jämvikt.

a)      Den är 2.   

b)      Den är 2,5.

c)      Den är 3.

d)      Den är 3,5.

e)      Den är 4.

f)        Den är 4,5

6.   I nedanstående figur visas en IS-LM modell.

Vid vilka punkter är produktionen lika med efterfrågan?

a)      Vid punkt 3, men ej i punkterna 1,2,4 och 5.

b)      Vid samtliga punkter.

c)      Vid punkterna 1, 3 och 5, men ej i punkterna 2 och 4.

d)      Vid punkterna 2, 3 och 4, men ej i punkterna 1 och 5.

e)      Kan ej utläsas i figuren.

 

7.   IS-LM modellen. Antag att transaktionsefterfrågan på pengar faller p.g.a. att den svarta sektorn övergår till att använda utländsk valuta för sina transaktioner. Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Vi kan analysera detta i IS-LM-modellen som ett skift i LM-kurvan och då ser vi produktionen kommer att öka.

b)      Vi kan analysera detta i IS-LM-modellen som ett skift i LM-kurvan och då ser vi produktionen kommer att minska

c)      Vi kan analysera detta i IS-LM-modellen som ett skift i IS-kurvan och då ser vi produktionen kommer att öka.

d)      Vi kan analysera detta i IS-LM-modellen som ett skift i IS-kurvan och då ser vi produktionen kommer att öka.

e)      Förändringen i den svarta sektorn har ingen effekt i IS-LM modellen eftersom den endast avser produktion i den vita sektorn.

8.   Varför lutar AS-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till lägre real penningmängd, räntan på penningmarknaden blir då högre, detta minskar investeringarna, vilket minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

 

9.   AS-AD. Antag att arbetsarbetslöshetsersättningen förbättras så att un ökar och därmed  Yn faller. Vilket av  följande AS-AD diagram illustrerar bäst vad som händer på händer på kort och medellång sikt. (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).

10. Vilka av följande faktorer påverkar den naturliga produktionsnivån Yn?
1. De faktorer som påverkar den naturliga arbetslösheten un.
2. Antalet individer i arbetskraften L.
3. Hur expansiv finanspolitiken är.

a)      Endast 1, men inte 2 och 3.

b)      Endast 2, men inte men inte 1 och 3.

c)      Endast 3, men inte men inte 1 och 2.

d)      Endast 1 och 2, men inte 3.

e)      Endast 1 och 3, men inte 2.

f)        Endast 2 och 3, men inte 1.

g)      Samtliga faktorer 1, 2 och 3.

 

 


Del 2

1.   Analysera korrektheten i följande påståenden.

1.      En ökning av sparandet (dvs en minskning av konsumtionen) leder enligt IS-LM-modellen till lägre BNP per capita.

2.      En ökning av sparandet (dvs en minskning av konsumtionen) leder enligt Solow-modellen till högre BNP per capita.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

2.   Antag att produktion/inkomst i AS-AD-modellen i ett utgångsläge är Y0 =Yn  (naturlig produktion) och att prisnivån är P0. Från detta utgångsläge faller plötsligt den aggregerade efterfrågan på grund av att hushållens sparande ökar. I modellen har detta en negativ effekt på produktion/inkomst. Använd AS-AD modellen för att analysera korrektheten i följande påståenden.

1.      Regeringen kan neutralisera den negativa effekten på produktion/inkomst (dvs få tillbaka Y till Yn ) genom en expansiv finanspolitik.

2.      Om regeringen lyckas neutralisera den negativa effekten på produktion/inkomst sker det till priset av att prisnivån blir högre än P0.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

 

3.   Antag att regeringen vill öka BNP utan att räntan påverkas. Vilken politik kan åstadkomma detta?

a)      En ökning av offentlig konsumtion utan andra åtgärder.

b)      En minskning av offentlig konsumtion utan andra åtgärder.

c)      En expansiv penningpolitik utan andra åtgärder.

d)      En kontraktiv penningpolitik utan andra åtgärder.

e)      En kombination av ökad offentlig konsumtion och en kontraktiv penningpolitik.

f)        En kombination av ökad offentlig konsumtion och en expansiv penningpolitik.

                          

 

4.   Vilket av följande påståenden är korrekt?

a)      Om riksbanken köper obligationer ökar penningmängden och räntan faller.

b)      Om riksbanken köper obligationer minskar penningmängden och räntan faller.

c)      Om riksbanken köper obligationer ökar penningmängden och räntan ökar.

d)      Om riksbanken köper obligationer minskar penningmängden och räntan ökar.


5.   Nedan beskrivs tre centrala teorier i den klassiska doktrinhistorien..

1.      En ökning i reallönerna leder till snabbare befolkningstillväxt, vilket pressar tillbaka lönerna till existensminimum. På lång sikt kan därför inte levnadsstandarden vara högre än existstensminimum.

2.      Om människor drivs av egenintresset kommer “den osynliga handen” att leda till det allmänna bästa.

3.      Allmän jämvikt bestämmer enbart relativpriserna mellan marknaderna. Det betyder att om det finns N varor som handlas på N marknader kan vi bestämma N-1 priser.

Vilka är upphovsmännen till de tre teorierna?

a)      1-Marx, 2-Smith, 3-Malthus

b)      1-Bentham, 2-Mill, 3-Smith

c)      1-Malthus, 2-Smith, 3-Walras

d)      1-Malthus, 2-Marx, 3-Bentham

e)      1- Walras, 2-Marx, 3- Bentham

f)        1-Walras, 2-Marx, 3-Smith

 

6.   Solow-modellen. I nedanstående diagram illustreras effekten på konsumtionen av en sänkning av sparkvoten i Solow-modellen utan tillväxt i befolkning och teknologi. Vi antar att sparkvoten i utgångsläget var lägre än ”gyllene regelns” sparkvot. I diagrammen visar x-axeln tid och y-axeln konsumtion och fallet i sparkvoten sker i tidpunkt t0- Vilken av figurerna ger en rättvisande bild av utvecklingen av konsumtionen?

       (Tips: Vad händer omedelbart med konsumtionen om sparandet går ner, dvs innan kapitalstocken hunnit ändras? Vad händer på längre sikt med kapitalstock, produktion och konsumtion?).

 

7.   AS-AD. Antag att Sverige är i lågkonjunktur och därmed Y<Yn (faktisk produktion är mindre än den naturliga). Vilket av följande AS-AD diagram illustrerar  bäst vad som händer på kort och medellång sikt om ingen finanspolitisk eller annan åtgärd vidtas.

8.   Utgå ifrån en AS-AD modell. Anta att regeringen permanent ökar offentlig konsumtion G samt att produktionen i utgångspunkten är på sin naturliga nivå.  Analysera följande påståenden. (Tips: Kom ihåg att Y=C(Y-T)+G+I.)

1.      Investeringarna I ökar temporärt men återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

2.      Privat konsumtion C ökar temporärt men återgår på lång sikt till sin ursprungliga nivå.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

9.   Analysera följande påståenden om jämvikten i IS-LM-modellen.

1.      I jämvikt är produktionen lika med privat konsumtion.

2.      I jämvikt är investeringarna lika med sparandet.

 

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.


 

10. Vilka av följande påståenden är korrekta?

1.      Enligt NAIRU minskar inflationen om arbetslösheten är tillräckligt hög.

2.      Enligt NAIRU minskar arbetslösheten om inflationen är tillräckligt hög.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

11. Solow-modellen. I nedanstående diagram illustreras effekten på produktionen per arbetare (Y/N)  av en sänkning av sparkvoten i Solow-modellen med tillväxt i befolkning och/eller teknologi. I diagrammen visar x-axeln tid och y-axeln produktionen per arbetare (log-skala) och fallet i sparkvoten sker i tidpunkt t0- Vilken av figurerna ger en rättvisande bild av utvecklingen av produktionen per arbetare?


12. Nedanstående figur visar en lönesättningskurva (WS) och två prissättningskurvor (PS). Ett skift har skett från PS till PS’ på grund av att företagens prispåslag har minskat.

 

Vilka av följande påståenden är korrekta?

1.      Reallönen har i den nya jämvikten ökat.

2.      Arbetslösheten minskar temporärt från u till u’ men kommer på sikt att återgå till u när lönesättarnas prisförväntningar revideras.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 

 

 

 

 


Preliminära svar

 

DEL 1

Fråga 1.        a) o  b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 2.        a) o  b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 3.        a) x b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 4.        a) x b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 5.        a) o  b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 6.        a) o  b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 7.        a) x b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 8.        a) o  b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 9.        a) o  b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 10.      a) o  b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

 

DEL 2

Fråga 1.        a) o  b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 2.        a) x b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 3.        a) o  b) o    c) o     d) o    e) o     f) x     g) o

Fråga 4.        a) x b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 5.        a) o  b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 6.        a) o  b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 7.        a) o  b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

Fråga 8.        a) o  b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 9.        a) o  b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 10.      a) x b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 11.      a) o  b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

Fråga 12.      a) x b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o