Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Söndagen den 11 februari 2007

 

Tentamen består av två delar om tillsammans 100 poäng. Om du klarat dugga 1 behöver du inte göra del A utan har 20 poäng tillgodo i credit.

För dem som gör del A, fordras på denna del 7 av 12 rätta svar vilket ger 20 poäng. Färre än 7 rätta svar ger 0 poäng på del A. Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten.

Del B består av 4 öppna frågor som vardera ger 0-20 poäng. Använd separata pappersark för varje frågas svar. Skriv namn, personnummer och frågans nummer på varje blad. Besvara inte mer än en fråga på samma blad.

Endast det totala antalet poäng har betydelse för tentamensbetyget. Följande betygsgränser gäller. A:90-100, B:75-89, C:60-74, D:50-59, E:40-49, FX:30-39 samt F:0-30. De två lägsta betygen: FX och F innebär underkänt. Betygen A och B motsvarar VG.

Observera att rätt besvarad fråga vid en tentamen aldrig kan räknas tillgodo vid omtentamen.

Rätta svar på flervalsfrågorna anslås på http://hassler-j.iies.su.se/ (eller via http://hassler.se). Resultat anslås senast den 2 mars.

Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och håll kontakt med klockan. Inga tillbehör förutom papper och penna är tillåtna.

Lycka till!


Del A

Fråga 1

(Behöver ej besvaras om du klarat dugga 1 som nyinskriven under HT 06.)

 

i.    Antag att en ekonomi bara producerar bilar och att man år 2005 producerade 10 bilar som vardera kostade 200 000 kronor. År 2006 gjordes ett modellbyte och de nya bilarna bedömdes ha en bättre kvalitet som gjorde att de var värda 5% mer den tidigare modellen. År 2006 tillverkades 10 bilar av den nya sorten och deras pris var 220 000 styck. Vad är real BNP år 2006 om 2005 är basår?

a)      Real BNP är 1,9 miljoner.

b)      Real BNP är 2,0 miljoner.

c)      Real BNP är 2,1 miljoner.

d)      Real BNP är 2,2 miljoner.

e)      Real BNP är 2,3 miljoner.

 

ii. I begreppet pengar inkluderar vi:

1.      Sedlar och mynt.

2.      Kreditkort

3.      Statsobligationer.

 

a)      Endast 1.

b)      Endast 1 och 2.

c)      Endast 1 och 3.

d)      Både 1, 2 och 3.

 

iii. Vad av följande skiftar LM-kurvan.

1.      Ökad autonom konsumtion.

2.      Ökade skatter.

3.      Ökad penningmängd.

a)      Endast 1.

b)      Endast 2.

c)      Endast 3.

d)      Endast 1 och 2.

e)      Endast 1 och 3.

f)        Endast 2 och 3

g)      Både 1, 2 och 3..

 

iv. Vilket av följande skiftar AD-kurvan?

1.      Sänkt förväntad prisnivå.

2.      Sänkta skatter.

a)      Både 1 och 2.

b)      Bara 1.

c)      Bara 2.

d)      Vare sig 1 eller 2.

 

v. Antag att Federal Reserve minskar penningmängden. Enligt de empiriska undersökningar som redovisas i Blanchard, vilket av följande påståenden beskriver bäst effekterna av detta på två års sikt?

a)      BNP faller omedelbart för att därefter stiga. Priserna är oförändrade. Arbetslösheten ökar och förblir hög.

b)      BNP faller gradvis över perioden. Priserna faller omedelbart och förblir låga. Arbetslösheten ökar och förblir hög.

c)      BNP faller gradvis över perioden men återhämtar sig något mot slutet av perioden. Priserna är oförändrade i början men faller något mot slutet av perioden. Arbetslösheten ökar men faller tillbaka mot slutet av perioden.

d)      BNP faller omedelbart för att därefter stiga. Priserna faller omedelbart men återhämtar sig mot slutet av perioden. Arbetslösheten ökar och förblir hög.

vi. Antag att prisnivån faller. I IS-LM modellen leder det till att:

a)      Produktionen ökar eftersom lägre priser ger större efterfrågan.

b)      Produktionen minskar eftersom företagens utbud av varor faller.

c)      Efterfrågan på pengar minskar så räntan faller.

d)      Efterfrågan på pengar ökar eftersom produktionen ökar så räntan stiger.

vii.Varför lutar AD-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till större efterfrågan på pengar, priset på obligationer faller då, räntan blir därför högre vilket minskar investeringarna. Detta minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

viii. I AS-AD modellen bestäms prisnivån som en funktion av produktionen, givet exogena variabler (AS-kurvan). Vad är rätt om denna prissättningmodell?

1.      Om föräntade priser ökar med 10% ökar också faktiska priser med 10%.

2.      Om förväntade priser ökar så faller reallönen.

 

a)      Vare sig 1 eller 2 är korrekta.

b)      Endast 1, men inte 2.

c)      Endast 2, men inte 1.

d)      Både 1 och 2 är sanna.

 

ix. Antag att regeringen för en expansiv finanspolitik genom att minska skatterna samt att arbetslösheten i utgångsläget är på sin naturliga nivå. Använd AS-AD modellen för att analysera följande påståenden om vad som händer på medellång sikt.  (Kom ihåg att vi antar att C=C(Y-T))

1) Produktionen återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

2) Privat konsumtion återgår sikt till sin ursprungliga nivå.

3) Investeringarna återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

a)      Endast påstående 1 är sant.

b)      Påstående 1 och 2 är sanna och 3 är falskt.

c)      Påstående 1 och 3 är sanna och 2 är falskt.

d)      Samtliga påståenden är sanna.

e)      Inga påståenden är sanna.

x.   Antag att den naturliga arbetslösheten i Sverige är 5%. Vilka av följande faktorer har en direkt påverkan på denna nivå?

1. Förändringar i arbetslöshetsersättningens storlek.

2. Förändrat antal personer i arbetskraften, t.ex. pågrund av demografiska förändringar.

3. Förändringar i finanspolitiken.

a)      Endast 1, men inte 2 och 3.

b)      Endast 2, men inte 1 och 3.

c)      Endast 3, men inte 1 och 2.

d)      Endast 1 och 2, men inte 3.

e)      Endast 1 och 3, men inte 2.

f)        Endast 2 och 3, men inte 1.

g)      Samtliga faktorer 1, 2 och 3.

 

xi. Vilken av följande är den bästa beskrivningen av NAIRU?

a)      NAIRU är den inflationstakt som ger full sysselsättning.

b)      NAIRU är den inflationstakt som leder till att den naturliga arbetslöshetsnivån uppnås på sikt.

c)      NAIRU är den av Riksbanken valda målsättningen för inflationen, dvs 2% plus minus 1%.

d)      NAIRU är den arbetslöshetsnivå som leder till att inflationen blir i nivå med Riksbankens mål.

e)      NAIRU är den arbetslöshetsnivå som leder till att inflationen är konstant.

 

xii. Med begreppet nominella trögheter (nominal rigidities) menas att:

1.      Priser och löner sätts i nominella termer för en viss tid och är svåra att ändra på kort sikt.

2.      Det tar tid innan förändringar i nominalräntan får effekt på BNP eftersom företagens investeringar inte kan förändras ögonblickligen.

a)      Beskrivning 1 och 2 är båda falska.

b)      Beskrivning 1 är sann och 2 falsk.

c)      Beskrivning 1 är falsk och 2 sann.

d)      Båda beskrivningarna är sanna


Del B

 

Fråga 2 (20 poäng)

Antag att BNP befinner sig på sin naturliga nivå. Regeringen genomför nu en sänkning av inkomstskatten utan att en motsvarande utgiftsminskning görs. Visa konsekvenserna av detta på kort och meddellång sikt i ett IS-LM diagram och i ett AS-AD diagram. Beskriv i diagram med tid på x-axeln vad som händer med produktion, konsumtion och investeringar över tiden.

 

Fråga 3 (20 poäng)

Visa i ett diagram med Solowmodellen hur stort konsumtionsutrymmet blir i steady-state. Förklara också vad som menas med ”the golden-rule” i samband med Solowmodellen. Illustrera också ett scenario där sparkvoten ökar och utred följderna på produktion och konsumtion på kort och lång sikt. Ange vilka antaganden om tillväxt i befolkning och teknik du gör.

Fråga 4 (20 poäng)

Den nya regeringen har genomfört vissa försämringar av arbetslöshetsersättningen. Använd de teorier vi gått igenom under kursen för att analysera effekterna på arbetslöshet, produktion och priser på kort och meddellång sikt.

 

Fråga 5 (20 poäng)

Diskutera och beskriv observationen att man bland vissa men inte andra länder kan observera konvergens i deras BNP per kapita. Förklara hur detta kan förklaras inom ramen för den teori vi gått igenom under kursen.

 


SVARSBLANKETT DEL A

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga.  Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

1.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

2.               a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

3.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

4.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

5.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

 

6.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

7.               a) o     b) o    c) ®     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

8.               a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

9.               a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

10.             a) ®     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o

 

11.             a) o     b) o    c) o     d) o    e) ®     f) o     g) o     h) o

12.             a) o     b) ®    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o     h) o