STOCKHOLMS UNIVERSITET

Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Lördagen den 25 mars 2006

 

Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten för att försäkra dig om att det blir rätt på svarsblanketten. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Tentamen består av 2 delar. Nyregistrerade studenter HT05 som klarat duggan ska ej göra del 1. Samtliga övriga skrivande ska göra del 1 som består av 10 delfrågor. För godkänt på del 1 fordras 6 rätt, 8 rätt ger VG.

Del 2 av tentamen består av 12 delfrågor som ska besvaras av samtliga studenter. 6 rätt ger godkänt och 10 rätt ger VG. För betyget godkänt på hela tentamen fordras godkänt på båda delarna. För nyregistrerade studenter HT05 med godkänd dugga fordras godkänt på del 2. För betyget VG fordras VG på båda delarna men för nyregistrerade studenter HT05 med godkänd dugga fordras VG på del 2 för betyget VG på hela tentamen.

Observera att rätt besvarad fråga vid en tentamen aldrig kan räknas tillgodo vid omtentamen.

Notera att på varje fråga är endast ett svar korrekt.

Preliminära svar kommer att läggas ut på hemsidan http://hassler-j.iies.su.se/ under kvällen den 25/3       .

Lycka till!


Del 1

(Behöver ej besvaras om du klarat dugga 1 som nyinskriven under HT 05.)

i.    Antag att prisnivån var 1 år 2000 och nominell och real BNP var 200 miljarder SEK. Antag vidare att den nominella tillväxten var 3% samt inflationen var 2% mellan år 2000 och år 2001. Hur stor är real BNP år 2001 i miljarder SEK?

a)      Real BNP är ungefär 210.

b)      Real BNP är ungefär 206.

c)      Real BNP är ungefär 205.

d)      Real BNP är ungefär 203.

e)      Real BNP är ungefär 202.

f)        Real BNP är ungefär 201.

ii.   Utgå ifrån en IS-LM modell. Antag att regeringen ökar offentlig konsumtion G med ett givet belopp. I vilket av följande fall blir effekten stor på produktionen och liten på räntan?

a)      LM-kurvan är flack (dvs, nästan vågrät).

b)      LM- kurvan är brant.

c)      IS-kurvan är flack.

d)      IS-kurvan är brant.

 

iii.   Antag att regeringen vill öka BNP utan att räntan påverkas på kort sikt. Vilken politik kan åstadkomma detta?

a)      En ökning av skatterna utan andra åtgärder.

b)      En minskning skatterna utan andra åtgärder.

c)      En expansiv penningpolitik utan andra åtgärder.

d)      En kombination av ökade skatter och en kontraktiv penningpolitik.

e)      En kombination av ökade skatter och en expansiv penningpolitik.

f)        En kombination av minskade skatter och en kontraktiv penningpolitik.

g)      En kombination av minskade skatter och en expansiv penningpolitik.

iv. Utgå ifrån modellen för den naturliga arbetslöshetens bestämning med en lönesättningskurva och en prissättningskurva. Antag att företagens prispåslag ökar.  I jämvikt leder detta till att den naturliga arbetslösheten

a)      ökar.

b)      minskar.

c)      blir oförändrad.

d)      kan ej klart bestämmas i modellen.

 

v.   Antag i denna fråga att aggregerad varuefterfrågan ges av

där Y är produktion/inkomst, I investeringar och G offentlig konsumtion och där konsumtionsfunktionen specificieras till

Sätt c0=2, c1=0,5, T=0,5 och I=0,25 och G=0,5.

Vad är konsumtionen i jämvikt på varumarknaden?

a) 1,5          b) 0,75             c) 3                  d) 3,75             e) 4,25

f) 5              g) Går ej att lösa.

vi. IS-LM modellen. Vilket av följande IS-LM diagram illustrerar bäst vad som händer om prisnivån P minskar?

 

vii.Varför lutar IS-kurvan som den gör? Välj en av nedanstående förklaringar.

a)      Högre pris gör att löntagarna kräver högre lön, högre lön leder till lägre sysselsättning och lägre produktion.

b)      Högre ränta minskar investeringarna, varuefterfrågan minskar då, detta leder till minskad produktion i jämvikt.

c)      Högre pris leder till lägre real penningmängd, räntan på penningmarknaden blir då högre, detta minskar investeringarna, vilket minskar efterfrågan och därmed produktionen.

d)      Högre produktion minskar arbetslösheten, detta leder till högre lön, högre kostnader för företagen leder till högre prisnivå.

 

viii. Vilka av följande faktorer påverkar den naturliga produktionsnivån Yn?

1. Arbetslöshetsersättningen.
2. Inflationen
3. Konkurrensen på varumarknaden.

a)      Endast 1, men inte 2 och 3.

b)      Endast 2, men inte men inte 1 och 3.

c)      Endast 3, men inte men inte 1 och 2.

d)      Endast 1 och 2, men inte 3.

e)      Endast 1 och 3, men inte 2.

f)         Endast 2 och 3, men inte 1.

g)      Samtliga faktorer 1, 2 och 3.

ix. AS-AD. Antag att antalet personer i arbetskraften ökar så att den naturliga produktionen ökar. Kan detta analyseras i något av nedanståenden  AS-AD diagram? (Siffran 1 indikerar utgångsläget, 2 den kortsiktiga jämvikten och 3 jämvikten på medellång sikt).

a)      Ja, figur a) illustrerar detta.

b)      Ja, figur b) illustrerar detta.

c)      Ja, figur c) illustrerar detta.

d)      Ja, figur d) illustrerar detta.

e)      Nej, ingen av figurerna illustrerar detta.

 

x.   Vilka av följande påståenden är korrekta?

1.      Enligt NAIRU minskar inflationen om arbetslösheten är tillräckligt hög.

2.      Enligt NAIRU minskar arbetslösheten om inflationen är tillräckligt hög.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

 


Del 2

 

i. Blanchard diskuterar empiriska belägg för hur väl IS-LM modellens prediktioner stämmer med verkligheten. Analysera följande påståenden med utgångspunkt från denna diskussion, .

1.      En penningpolitisk kontraktion (räntehöjning) leder på kort sikt (inom cirka ett och ett halvt år) till en tydlig  minskning av försäljning, produktion och sysselsättning.

2.      En penningpolitisk kontraktion (räntehöjning) leder på kort sikt (inom cirka ett och ett halvt år) inte till några tydliga effekter på prisnivån.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt.

ii. Antag i denna fråga att aggregerad varuefterfrågan ges av

där Y är produktion/inkomst, I investeringar och G offentlig konsumtion och där konsumtionsfunktionen specificieras till

Sätt c0=1, c1=0.5, T=1 och I=0.5.

Analysera effekten på konsumtion C och produktion Y av en ökning av I. Vad händer med C och Y?

a)      Båda ökar med samma belopp.

b)      Båda ökar men Y med mer än C.

c)      Båda ökar men C med mer än Y.

d)      Y ökar men C är oförändrad.

e)      Y och C  är båda oförändrade.

f)        Y ökar och C minskar.

g)      Y är oförändrad och C minskar.

 

 

iii. Utgå ifrån en AS-AD modell. Anta att regeringen permanent ökar offentlig konsumtion G samt att produktionen i utgångspunkten är på sin naturliga nivå.  Analysera följande påståenden. (Tips: Kom ihåg att Y=C(Y-T)+G+I.)

1.      Investeringarna I ökar temporärt men återgår på sikt till sin ursprungliga nivå.

2.      Privat konsumtion C ökar temporärt men återgår på lång sikt till sin ursprungliga nivå.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Båda påståendena är korrekta.

d)      Inget påstående är korrekt

iv.  Använd IS-LM modellen för att analysera följande fråga. Antag att penningmängden ökar från 100 miljarder kronor till 110 miljarder. Antag också prisnivån efter 2 år ökat med 5%. Vad säger IS-LM modellen om räntan 2 år efter penningmängdsökningen?.

a)      Räntan är högre än innan penningmängdsökningen.

b)      Räntan är lägre än innan penningmängdsökningen.

c)      Räntan är den samma som innan penningmängdsökningen.

d)      IS-LM modellen kan inte användas i detta fall eftersom den antar att priserna är fixa.

v. Antag att konkurrens på varumarknaden förbättras så att företagens prispåslag m faller. Använd AS-AD modellen för att analysera följande påståenden om effekterna av denna förändring?

1.      Priserna faller på kort sikt.

2.      Produktionen ökar på kort sikt.

3.      På medellång sikt är förändringen i produktionen större än förändringen på kort sikt.

a)      Endast påstående 1 är korrekt.

b)      Endast påstående 2 är korrekt.

c)      Endast påstående 3 är korrekt.

d)      Endast påstående 1 och 2 är korrekta.

e)      Endast påstående 1 och 3 är korrekta.

f)        Endast påstående 2 och 3 är korrekta.

g)      Samtliga påståenden är korrekta.

 

vi.  Solow-modellen. Analysera effekten på produktionen per arbetare (Y/N)  av en ökning av sparkvoten i Solow-modellen med tillväxt i befolkning och/eller teknologi. I diagrammen visar x-axeln tid och y-axeln produktionen per arbetare (log-skala) och ökningen i sparkvoten sker i tidpunkt t0- Vilken av figurerna ger en rättvisande bild av utvecklingen av produktionen per arbetare?

     

vii. Solow-modellen. Vilket av diagram illustrerar bäst vad som händer om teknologiska tillväxttakten ökar i Solow-modellen?

 

viii. Under tiden 1950 och framåt uppvisar OECD länderna konvergens i deras respektive BNP/capita nivåer. Detta kan illustreras i ett diagram med genomsnittlig tillväxt över perioden för varje land på y-axeln. Vad bör x-axeln representera och hur ser sambandet i diagrammet ut?

a)      x-axeln visar BNP-nivå i början av perioden och sambandet är negativt (nedåtlutande).

b)      x-axeln visar BNP-nivå i slutet av perioden och sambandet är negativt (nedåtlutande).

c)      x-axeln visar BNP-nivå i början av perioden och sambandet är positivt (uppålutande).

d)       x-axeln visar BNP-nivå i slutet av perioden och sambandet är positivt (uppåtlutande).

ix.   Vilka av följande påståenden är enligt Solowmodellen med  tillväxt i befolkning och teknologi korrekta?

1.      Högre befolkningstillväxt leder till högre tillväxttakt i BNP i steady state (balanserad tillväxt).

2.      Högre befolkningstillväxt leder till högre tillväxttakt i BNP/capita i steady state (balanserad tillväxt).

a)      Påstående 1 och 2 är båda falska.

b)      Påstående 1 är sant och 2 falskt.

c)      Påstående 1 är falskt och 2 sant.

d)      Båda påståendena är sanna.

x.   Solow-modellen. Vilket av nedanstående diagram illustrerar bäst vad som händer om befokningstillväxttakten ökar i Solow-modellen?

xi. Antag att den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan ges av följande ekvation.

      Avluta följande mening på ett korrekt sätt. Den naturliga arbetslösheten

a)      är 8%.

b)      är 4,5%.

c)      är 4%

d)      är 3,5%

e)      är 2%.

f)        kan inte beräknas utan mer information.

 

xii. Antag att produktionsfunktionen F(K,L) är ökande, uppvisar konstant skalavkastning men avtagande marginalavkastning för produktionsfaktorerna K,L. Antag också att
F(1,1) = 1.

Beräkna F(2,2) och F(2,1).

a)      F(2,2) = 2 och F(2,1) = 1,5.

b)      F(2,2) = 2 och F(2,1) < 1,5.

c)      F(2,2) = 2 men uppgifterna i frågan räcker inte för att beräkna F(2,1).

d)      Uppgifterna i frågan räcker inte för att beräkna vare sig F(2,2) eller F(2,1).


Preliminära svar

Fråga 1

i.                a) o     b) o    c) o     d) o    e) x    f) o     g) o

ii.                a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

iii.               a) o     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) x

iv.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

v.               a) o     b) o    c) o     d) o    e) x    f) o     g) o

vi.               a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

vii.             a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

viii.             a) o     b) o    c) o     d) o    e) x    f) o     g) o

ix.               a) o     b) o    c) o     d) x    e) o     f) o     g) o

x.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

 

Del 2

i.                a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

ii.                a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

iii.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

iv.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

v.               a) o     b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) x

vi.               a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

vii.             a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

viii.             a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

ix.               a) o     b) x    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

x.               a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o

xi.               a) x    b) o    c) o     d) o    e) o     f) o     g) o

xii.              a) o     b) o    c) x    d) o    e) o     f) o     g) o